FIGUR 6-6 (a). Lufttemperaturen i forskellig højde over jordoverfladen på en sandflade ved middagstid på en sommerdag.

.

FIGUR 6-6 (b). Lufttemperaturen i forskellig højde over jordoverfladen i lyngen ved middagstid på en sommerdag. Toppen af lyngvegetationen er i 45 cm’s højde. Pilen angiver den højde, hvor koncentrationen af grønne skud er størst og kronen derfor tættest.

.

FIGUR 6-7. Podzolprofil fra Hjelm Hede. Podzoljord består øverst af et morlag (O) af uomsatte plantedele (lyngtørv). Derefter følger det udvaskede blegsandslag (Ae), der oftest danner en jævn overflade til et rødbrunt al-lag (B) bestående af udvaskede og udfældede aluminium- og jernforbindelser samt organisk stof. Al-laget kan blive hårdt som cement og danne et næsten uigennemtrængeligt lag. Det var de podzolerede hedejordes al-lag, som hedebønderne sled sig selv op på at bryde. Nederst ses mineraljorden (C), oftest gulbrunt sand. Nogle gange ses tunger af al ned i mineraljorden.

.

Klima

Lynghederne findes i områder med kølige, fugtige somre og milde vintre. Lokalt kan klimaet på hederne være barsk, da det lave plantedække ikke tager af for vind og kulde. Nattefrost til langt hen på foråret kan forekomme i lavninger. De stedsegrønne dværgbuske er derfor ofte udsat for barfrost, der giver risiko for frost- og tørkeskader. Mange af dværgbuskene har dog små blade med kort bladstilk, så de sidder tæt ind mod stænglen, hvilket beskytter dem mod kraftig vind og dermed kulde og udtørring.

Selv om klimaet er fugtigt, udsættes planterne let for sommertørke. Den sandede jord tørrer nemlig hurtigt ud. Det sker navnlig i områder med åben vegetation, hvor der er bar jord mellem dværgbuskene, eller i vindbrud, hvor jordbundsudviklingen er ringe.

Store temperaturforskelle mellem nat og dag er almindelige i luften over hedens sandflader (figur 6-5). Temperaturudsvingene er meget mindre inde under dværgbuskene. En sommerdag kan temperaturen på en eksponeret sandoverflade nå op på 50-60 °C (figur 6-6). Til sammenligning er lufttemperaturen i bunden af en tæt lyngbevoksning om dagen på omkring 30 °C. De varierende mikroklimatiske forhold på hederne er med til at fremme den mosaik af plante- og dyresamfund, som hederne ofte består af. Mere om klima og mikroklima i kapitlet Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

FIGUR 6-5 (a1). Nogle få millimeter over en sandoverflade kan lufttemperaturen og den relative luftfugtighed svinge betydeligt i døgnets løb. Målinger fra et køligt og et varmt døgn i juli.

.

FIGUR 6-5 (a2).

.

FIGUR 6-5 (b1).

.

FIGUR 6-5 (b2).

.
FIGUR 6-5. Nogle få millimeter over en sandoverflade kan lufttemperaturen og den relative luftfugtighed svinge betydeligt i døgnets løb. Målinger fra et køligt og et varmt døgn i juli. Ill.: Jørgen Strunge efter Schjøtz-Christensen, 1980.

Afsnit fortsætter her.

Jordbund

Mens skoven endnu dækkede Vestjylland, var jordbunden en brunjord. Gennem årtusinder havde skoven akkumuleret næringsstoffer og or ganisk materiale, så de oprindeligt sandede jorde var blevet relativt næringsrige. Efterhånden som heden bredte sig, blev positive ioner som calcium, kalium og magnesium samt aluminium og jern i den sandede jord opløst og ført med vandet nedad (udvasket), og der udviklede sig en næringsfattig og sur jordtype kaldet podzol med en surhedsgrad, pH, på omkring 4,0 (se også kapitlet Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land). Ordet podzol kommer fra russisk og betyder askelignende. Det hentyder til det karakteristiske grå lag af blegsand (figur 6-7).

Udvaskningen er betinget af det forholdsvis nedbørsrige klima i det vestlige Danmark og langs kysterne. Det giver et overskud af vand, der siver ned til grundvandet. Regnvand er svagt surt, og det nedbryder mineraler i jorden og opløser en række af grundstofferne. Det skete ikke i samme grad i skovtiden. Det er der flere grunde til. Skoven brugte dengang som nu mere vand end heden, så overskuddet af nedbør var mindre. Desuden gik træernes rødder dybt ned i jorden og kunne derfor fange nogle af de grundstoffer, der udvaskes.

Endelig dannes der store mængder humussyrer under nedbrydningen af døde lyngplanter. Det fremskynder opløsningen og udvaskningen af positive ioner. Længere nede i jorden neutraliseres syrerne, og jern- og aluminiumforbindelser udfældes. Dermed dannes et sort til rødbrunt, mere eller mindre hårdt allag (figur 6-7).

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks 2

FIGUR 6-6. Lufttemperaturen i forskellig højde over jordoverfladen på en sandflade (A) og i lyngen (B) ved middagstid på en sommerdag. Toppen af lyngvegetationen er i 45 cm’s højde. Pilen angiver den højde, hvor koncentrationen af grønne skud er størst og kronen derfor tættest. Ill.: Jørgen Strunge efter Nørgaard, 1948 og Gimingham, 1972.

Afsnit fortsætter her.

Foruden det udvaskede blegsandslag og allaget har en podzoljord et tørveagtigt morlag af uomsatte plantedele liggende på overfladen. Dannelsen af morlaget skyldes, at lyngplanter udskiller særlige organiske stoffer, der virker hæmmende på mange jordbundsdyrs aktivitet. Derfor forsvinder regnorme og andre jordbundsdyr, som ellers blander det organiske materiale fra overfladen med den underliggende mineraljord. De døde plantedele ophobes i stedet, og morlaget er dannet.

Jordbundsforholdene kan være forskellige fra hede til hede, men også inden for den samme hede kan der være forskelle. Det kan skyldes jordenes forhistorie. Bakkeøerne er som nævnt morænedannelser, der har været udsat for ud vaskning i mere end 100.000 år, fordi de ikke blev dækket med is under den sidste istid. Derfor er podzoljorden særlig kraftigt udviklet her. I Østjyllands og Øernes unge morænesandsområder fra sidste istid er podzoleringen svagere. Udvaskningen er ikke forløbet så langt, og disse heder er derfor rigere på positive ioner end de ovenfor nævnte.

Hedesletterne er ligeledes dannet siden sidste istid. De består af smeltevandsaflejret kvartssand. De er meget udvaskede og næringsfattige, da kvartssand indeholder meget få af de nævnte ioner. Mange steder inde i landet findes indsande eller indlandsklitter som Vrads Sande og Randbøl Hede, der i modsætning til kystklitterne er dannet af smeltevandssand på sandflugt – såkaldt flyvesand. Flyvesandet er udvasket og derfor surt og næringsfattigt. Hvor disse indlandsklitter kun er få hundrede år gamle, er podzollen ikke særlig kraftigt udviklet. Der kan være et ganske svagt allag, et tyndt lag af blegsand og et tyndt morlag på toppen.

De varierende jordbundsforhold skaber ligesom de varierende mikroklimatiske forhold grundlaget for det varierede plante- og dyreliv, der findes på heden.

Vandforholdene

Vandforholdene på heden afhænger naturligvis af nedbøren, men den afhænger også af jordbunden. På morænejordene vil leret binde vandet, mens de sandede jorde som udgangspunkt tilba geholder meget lidt vand. Jordens vandholdende evne varierer også med dens indhold af organisk stof, som har en stor vandbindingsevne. Størstedelen af vandet i hedejorde findes derfor i morlaget. Vandet i morlaget er altid let tilgængeligt for planterne. De sandede indlandsklitter med deres ringe mængde af organisk stof kan naturligvis ikke tilbageholde meget vand.

Hedens vandholdende evne varierer også med udnyttelsen. Når hedebonden i gamle dage skrællede tørven af, blev den tilbageværende jord ikke blot fattigere på næringsstoffer, men også på vand.

Ligesom de varierende mikroklimatiske forhold har også forskelle i hedejordenes vandbindingsevne været med til at fremme en mosaik af plante- og dyresamfund på hederne.

Næringsstoffer

De næringsstoffer, der er vigtigst for hedens planter, er kvælstof og fosfor. De to plantenæringsstoffer har en meget forskellig forekomst.

Fosfor findes i mineraler i jorden, og herfra frigøres det langsomt ved forvitring. En lille del af det frigivne fosfor udvaskes fra jorden, mens det meste bindes i det organiske materiale. Der tilføres ikke meget udefra med luften og vandet, så udvaskningsprocesser og fjernelse af materiale fra heden bevirker, at jorden med tiden bliver mere og mere fosforfattig.

Kvælstof findes derimod ikke i jordens mineraler, men i store mængder i luften som frit kvælstof, der ikke kan udnyttes af planterne. Desuden er der mindre mængder af nyttige kvælstofforbindelser for planterne, som stammer fra processer på landjorden – se boks 4-3. Næsten al den kvælstof, der findes i hedejorden, er derfor på et eller andet tidspunkt tilført udefra. Det samme gælder for andre naturtyper, men det specielle ved hedejorden er, at den kan binde kvælstof i komplekse kemiske forbindelser, som planterne har svært ved at udnytte. Hedejorden kan derfor indeholde meget kvælstof – op til 6-9 tons pr. ha – men samtidig betegnes som meget næringsfattige, da det meste er bundet i svært nedbrydelige organiske forbindelser, som ikke let kan udnyttes af planterne.

Hedejorden indeholder altså meget lidt plantetilgængeligt kvælstof. Af det, der trods alt er, findes en stor del i frie aminosyrer, mens kun lidt findes i ammonium og endnu mindre i nitrat (se nærmere om kvælstof i boks 6-1 og boks 6-3).

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Levevilkår på heden.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig