FIGUR 4-15 (a). Når grundvandsstanden sænkes, sætter tørven sig. Figuren viser sætningens størrelse på årsbasis for en topogen og en ombrogen mose. En del af sætningen skyldes, at tørven tørrer ud. Den øvrige del skyldes, at tørven nedbrydes, som alt organisk materiale gør.

.

FIGUR 4-15 (b). Sætning af tørven i en birkeskov ved Sjælsø. Tørven sprækker med store fordybninger.

.

FIGUR 4-14. Mosekonen brygger. I gamle danske fortællinger omtaler man den dis/tåge, der især i varme sommernætter dannes ved fortætning af vanddamp over mose- og engområder, som mosekonens bryg.

.

FIGUR 4-16 (a). Eksempler på de fire typer af moser og enge, inddelt efter indholdet af næringsstoffer, som omtales i teksten. (a) Typisk næringsrig eng i Elbodalen.

.

FIGUR 4-16 (b). Moderat næringsfattig eng fra Karup Å.

.

FIGUR 4-16 (c). Kalkpræget eng i Vindinge Å-dal på Fyn.

.

FIGUR 4-16 (d). Ekstremt næringsfattig mose nær Varde.

.

FIGUR 4-17 (a1). Hvas avneknippe forekommer i kalkprægede eller næringsrige moser.

.

FIGUR 4-17 (a2). Mygblomst forekommer i kalkprægede eller næringsrige moser.

.

FIGUR 4-17 (a3). Krognæb-star forekommer i kalkprægede eller næringsrige moser.

.

FIGUR 4-17 (b1). Klokkelyng forekommer i næringsfattige moser og nogle enge.

.

FIGUR 4-17 (b2).Tuekæruld forekommer i næringsfattige moser og nogle enge.

.

FIGUR 4-17 (b3).Tranebær forekommer i næringsfattige moser og nogle enge.

.

Kvælstofkredsløbet i en typisk dansk ådal. Tilførsel, omsætning og transport er de væsentligste overordnede processer i kredsløbet.

.

Almindelig milturt.

.

Vinget perikon.

.

Vand og jordbund er sammen med den landbrugsmæssige udnyttelse og andre kulturpåvirkninger de hovedfaktorer, der bestemmer dannelsen af og naturindholdet i mosen og den ferske eng. Derudover er indholdet af arter bestemt af planternes konkurrenceevne og spredningsøkologiske forhold, se Variation i rum: samfund og gradienter.

Vandets og vandtilførslens betydning

Mose- og engvegetationen er afhængig af, at jordbunden enten er vandmættet hele tiden eller så hyppigt, at fugtigbundsplanterne ikke bliver udkonkurreret af plantearter, som ikke kan tåle vandmætning. På den anden side må jordoverfladen ikke være permanent vanddækket – så bliver arealet et sjapvandsområde eller en egentlig sø.

Forskellige slags vandtilførsel

Vandet i moserne og engene hidrører som nævnt tidligere fra to kilder:

  1. Nedbør, ombrogent vand, som kommer direkte fra atmosfæren i form af regn eller sne. Der er regionale forskelle på nedbørsmængderne i Danmark (se figur 3-5), og der er som regel mest nedbør i månederne august til marts.

  2. Grundvand, minerogent vand, som har passeret gennem jorden og udvasket næringsstoffer og kalk. Der er stor regional forskel på grundvandets indhold af opløste stoffer og brintioner (pH), da det gennemstrømmer forskellige geologiske lag, men grundvand indeholder altid flere næringsstoffer end nedbør (tabel 4-1).

Den minerogene vandtilførsel kan igen deles op i en topogen, en soligen og en limnogen type med dertil svarende mere eller mindre veladskilte mose- og engtyper (figur 4-12).

Topogen vandtilførsel findes i flade lavninger eller ådale, hvor terrænoverfladen oprindeligt har ligget under grundvandsspejlet, og hvor der med årene er dannet et mere eller mindre tykt tørvelag.

Soligen vandtilførsel findes på steder, hvor grundvandsspejlet skærer terrænoverfladen på skrånende terræn. Grundvandet kommer her frem som en kilde eller et væld, og den stadige tilstrømning af frisk grundvand betyder, at temperaturen er lav året rundt – omkring 6-8 °C. Moser med soligen vandtilførsel kan derfor være snefrie vinteren igennem, undtagen hvis der optræder streng frost i lange perioder. Er der meget kalk i de jordlag, som grundvandet gennemstrømmer, kan vældpåvirkningen medføre dannelse af kildekalk, der udfældes, hvor vandet kommer ud i luften – et fænomen som bl.a. Grejsdalens enge og moser er kendt for (figur 4-13).

Et sjældent plantesamfund i moser, og til dels også på græssede ferske enge med soligen vandtilførsel er det såkaldte paludellavæld, hvor mosarten piberensermos, Paludella squarrosa (figur 14-33), forekommer. I paludellavæld, der er meget sårbare over for næringsstofpåvirkning, vokser sjældne arter som gul stenbræk og leverurt. Paludellavæld findes i dag kun i Jylland, men trues af ændringer i grundvandstilførslen, tilgroning og tilførsel af næringsstoffer.

Vandspejlet i moser og enge med soligen vandtilførsel kan være relativt konstant hen over året, eller det kan variere mellem få centimeter over terræn og helt ned til 0,5-1 m under terræn. Nogle plantearter ser ud til at være specielt knyttet til soligene moser med stabil vandstand, f.eks. almindelig milturt, vinget perikon og skov-kogleaks, mens andre plantearter bedre kan klare svingende vandstand som f.eks. blåtop, sumpsnerre, sump-kællingetand og knop-siv. Er der konstant vandmættet bund, vil vegetationen oftest være en højtvoksende og artsfattig pile-eller rørsump.

Limnogen vandtilførsel kommer i form af oversvømmelse fra søer og især vandløb. oversvømmelserne kan medføre aflejring af større mængder uorganisk dynd og organisk slam, der tilfører jordbunden næringsstoffer. I nogle ådale udvikles såkaldte dyndenge som et resultat af disse aflejringer. Vegetationen på dyndengene er sjældent særlig artsrig, men rummer plantearter, der er tilpasset store mængder næringsstof såsom stor nælde, knæbøjet rævehale og bidende pileurt.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

FIGUR 4-12 (a1). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (a2). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (b1). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (b2). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (c1). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (c2). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (d1). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (d2). Minerogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (e1). Ombrogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12 (e2). Ombrogen vandtilførsel.

.

FIGUR 4-12. Jordbundens vandmætning er afgørende for tilstedeværelsen af moser og enge. Her vises forskellige typer vandtilførsel, som igen betinger de forskellige mose- og engtyper. 1-4 viser minerogen vandtilførsel, mens ombrogen vandtilførsel ses i 5.

.

FIGUR 4-13. Kildekalk i væld i Grejsdalen. Når regnvand under nedsivning gennem jorden opløser kuldioxid, bliver vandet surt. Det sure vand kan opløse store mængder kalk, og når kildevandet løber ud ved f.eks. foden af en skrænt, udfældes kalken som kildekalk.

.
FIGUR 4-12. Jordbundens vandmætning er afgørende for tilstedeværelsen af moser og enge. Her vises forskellige typer vandtilførsel, som igen betinger de forskellige mose- og engtyper. 1-4 viser minerogen vandtilførsel, mens ombrogen vandtilførsel ses i 5. Foto: Nr. 3 af N. Riis, nr. 5 af P. Vestergaard, resten af S. Nepper Larsen. Ill.: Jørgen Strunge.

Afsnit fortsætter her.

Variationer i vandmængden

I mindre mose- og engområder kan vandtilførslen som regel henføres til en af de ovennævnte typer, men oftest er vandtilførslen mere kompleks. I ådale kan alle typer af vandtilførsel således forekomme i mosaik.

Om sommeren er der kraftig fordampning fra en vandmættet eng og mose. Derved trækkes der vand op fra de underjordiske grundvandsmagasiner ved den såkaldte hårrørseffekt. Alle luftlommer i jorden bliver derfor vandfyldte. Det resulterer i, at der næsten ikke kan komme ilt ned i jorden. Manglen på ilt betyder, at døde plantedele nedbrydes meget langsomt og i stedet ophobes som tørv.

Hvis en eng eller mose bliver afvandet ved dræning og pumpning på nærliggende landbrugsarealer eller ved vandindvinding, falder grundvandsstanden, og naturindholdet ændres dramatisk inden for kort tid, da fugtigbundsplanterne ikke tåler længerevarende tørke. I meget tørveprægede moser og enge vil et fald i grundvandsstanden desuden betyde hurtig omsætning af tørven ved bakteriel nedbrydning, hvorved der frigives næringsstoffer til omgivelserne. På grund af afvandingen af tørven kan terrænet over en årrække sætte sig og falde sammen flere meter (figur 4-15). Det er bl.a. observeret i nogle af de sjællandske ådale, hvor der er kraftig vandindvinding i forbindelse med vandforsyningen til København. I lavtliggende terræn, hvor der sker en reduktion af tørvelaget, f.eks. efter afvanding, kan der på længere sigt ske en forsumpning og hyppige oversvømmelser. Dette er f.eks. set i Søborg Sø i Nordsjælland.

TABEL 4-1. Indholdet af nogle opløste stoffer (mg pr. liter) i nedbøren fra to stationer (gennemsnit for 1957-1961) og i grundvand fra en sandjords- og en morænelersstation. Fra Petersen og Vestergaard, 2006.
Stof Nedbør Grundvand
Lyngby Højer Slagelse (moræneler) Grindsted (smeltevandssand)
Calcium 1,2 1,0 108 7
Magnesium 0,4 0,7 8 2
Klor 2,2 8,7 34 21

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks 2

FIGUR 4-15. Når grundvandsstanden sænkes, sætter tørven sig. Figuren viser sætningens størrelse på årsbasis for en topogen og en ombrogen mose. En del af sætningen skyldes, at tørven tørrer ud. Den øvrige del skyldes, at tørven nedbrydes, som alt organisk materiale gør. Billedet viser sætning af tørven i en birkeskov ved Sjælsø. Tørven sprækker med store fordybninger. Foto: P. Milan Petersen.

Afsnit fortsætter her.

Mosernes og engenes forskellige jordbund

Mens vandet er den overordnede forudsætning for, at der overhovedet udvikles moser eller enge i et landskab, er jordbundens egenskaber vigtige for naturindholdet. Disse egenskaber er bestemt af den fysiske sammensætning, f.eks. om jorden består af ler eller sand. Dertil kommer indholdet af organisk stof, vandindholdet, iltningsgraden, surhedsgraden og ikke mindst indholdet af næringsstoffer.

Tørv eller ikke tørv

Den karakteristiske jordbundstype i enge og moser er tørv. Tidligere brugte man tykkelsen af tørvelaget og indholdet af organisk materiale til at klassificere moser og enge. Den danske moseforsker og botaniker August Mentz (1867-1944) lagde stor vægt på disse karakterer, og han krævede, at en lavmose skulle have et mindst 30 cm tykt tørvelag og et organisk indhold heri på mindst 70 % af tørvægten. Enge, der ikke levede op til disse kriterier, blev betegnet dyndenge. I dag bruger man både jordbundens sammensætning, vandforholdene, driften og ikke mindst artsindholdet til typeinddeling af enge og moser.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks 4

FIGUR 4-16. Eksempler på de fire typer af moser og enge, inddelt efter indholdet af næringsstoffer, som omtales i teksten. A) Typisk næringsrig eng i Elbodalen, B) moderat næringsfattig eng fra Karup Å, C) kalkpræget eng i Vindinge Å-dal på Fyn, D) ekstremt næringsfattig mose nær Varde. Foto: A-C: S. Nepper Larsen, D: S. Hinge-Christensen.

Afsnit fortsætter her.

Højmosetørv er en af de sureste jordbundstyper, der findes i Danmark. I Draved Kongsmose er der således målt pH-værdier i mosevandet på 3,6-3,9. En årsag til de lave pH-værdier er, at tørvemosserne meget effektivt udskiller brintioner i bytte med næringsstofioner fra nedbøren (og denne egenskab er så i øvrigt grunden til, at mosserne kan få næringsstoffer nok i det næringsfattige vand).

I ferske enge er der imidlertid ikke altid særlig kraftig tørvedannelse. Det kan skyldes, at engjorden ikke er tilstrækkelig vandmættet. Men også vældpåvirkning kan nedsætte tørvedannelsen – det strømmende vand skaber et mere iltrigt miljø, der bevirker, at det døde plantemateriale nedbrydes og dermed ikke ophobes som tørv. Også vedvarende græsning og høslæt nedsætter tørvedannelsen, fordi meget af den biomasse, som kunne være blevet til tørv, bliver fjernet.

Betydningen af kalk og næringsstoffer

Vegetationens artsrigdom og sammensætning i moser og enge er især afhængig af jordbundens indhold af næringsstoffer og kalk. Man kan inddele mose- og engvegetation i fire typer: 1) de næringsrige, 2) de moderat næringsfattige uden kalkpræg, 3) de kalkprægede og endelig 4) de meget næringsfattige moser og enge (figur 4-16 og tabel 4-2).

Produktionen af biomasse er stor på de næringsrige moser og ferske enge (type 1) sammenlignet med den, man finder på de moderat til meget næringsfattige typer (type 2 og 4). Hvis der ikke er græsning og/eller høslæt på de næringsrige enge, bliver vegetationen hurtigt artsfattig og højtvoksende, se næste afsnit.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks 6

FIGUR 4-17. A). 1: Hvas avneknippe, 2: mygblomst, 3: krognæb-star forekommer i kalkprægede eller næringsrige moser. B) 1: Klokkelyng, 2: tuekæruld og 3: tranebær forekommer i næringsfattige moser og nogle enge. Foto: S. Nepper Larsen og M. Vestergaard.

Afsnit fortsætter her.

I de kalkprægede moser og enge finder man nogle af de mest artsrige danske naturtyper med mange sjældne plantearter – der er ofte mellem 20 og 30 arter af karplanter og mosser pr. m2. Vegetationen er overvejende præget af lavtvoksende arter, hvoraf mange er sjældne, ikke mindst fordi biotopen er sjælden (tabel 4-2). Mere højtvoksende arter findes dog også. Eksempelvis hvas avneknippe, der er en kraftig, højtvoksende halvgræs med rustfarvede blomsterstande og skarpt takkede blade – deraf tilnavnet ‘hvas’ (figur 4-17A). En anden er butblomstret siv, der betragtes som en af karakterarterne for det såkaldte ekstremrigkær (boks 4-2), som kalkmoser og -enge ofte kaldes med henvisning til deres store artsrigdom.

Kalkengene er også voksested for mange arter af lever- og bladmosser. På en kalkrig eng i Tryggevælde Å-dal er der eksempelvis fundet karakteristiske arter som skorpionsmos (Scorpidium scorpioides), kær-guldstjernemos (Campylium stellatum), kalk-blødmos (Ctenidium molluscum), grov tufmos (Cratoneuron commutatum) og almindelig tufmos (Cratoneuron filicinum), sump-endeknop (Bryum pseudotriquetrum) og tyk nerveløs (Aneura pinguis).

Endelig er der mange arter af orkidéer i de kalkprægede moser og enge: Sump-hullæbe med de sart rosa til hvide blomster er ikke almindelig, men findes dog på lokaliteter over hele landet. Den meget sjældne og lidt uanselige ca. 5-15 cm høje mygblomst (figur 4-17A) med de gulgrønne, lidt glinsende stængler er i stærk tilbagegang og findes formodentlig kun på godt 20 lokaliteter i Danmark. Langakset trådspore er det ikke gået meget bedre, den vokser sandsynligvis kun tre steder i landet nu. Tidligere forekom den mange steder i den østlige del af Danmark, mens den altid har været sjælden i Jylland.

Produktionen af biomasse i de kalkprægede enge og moser er lav. Dette skyldes, at en stor del af det vigtige plantenæringsstof fosfor bindes som calciumfosfat og dermed bliver svært tilgængeligt for planterne. Også mængden af kvælstof er lille.

Kalkprægede enge og moser er i dag sjældne naturtyper i Danmark i forhold til tidligere. En undersøgelse udført af Fyns Amt har vist, at 70 % af de kalkprægede moser og enge, Fyn havde før 1980, i dag er forsvundet på grund af tilgroning, øget næringsstofpåvirkning, isolation og dræning. Samme tendens formodes at gælde resten af landet.

TABEL 4-2. Karakteristiske karplanter på enge og moser med forskellig næringsstatus i jordbunden.
Næringsstatus Karakteristiske plantearter Produktivitet Jordbund pH
Type 1 Næringsrige moser og ferske enge Moser Almindelig mjødurt, kærstar, lådden dueurt, bittersød natskygge, topstar, høj sødgræs, gul iris Høj Fosfor, kvælstof og andre næringsstoffer let tilgængeligt 5,5-7,2
Enge Kær-padderok, engkabbeleje, lav ranunkel, bidende ranunkel, trævlekrone, eng-nellikerod, krybende læbeløs, sump-snerre, kær-trehage, toradet star, maj-gøgeurt, almindelig rapgræs, engkarse
Type 2 Moderat næringsfattige enge/moser og ferske enge/moser uden kalkpræg Krybende pil, eng-viol, sump-kællingetand, kragefod, tormentil, blåtop, almindelig star, vandnavle, kær-svovlrod, bukkeblad, eng-troldurt, djævelsbid, eng-rørhvene, dusk-fredløs, hirse-star Middel Fosfor og kvælstof moderat tilgængeligt 3,8-5,5
Type 3 Kalkprægede moser og ferske enge Vinget perikon, tormentil, vild hør, seline, blågrå siv, sump-hullæbe, blåtop, butblomstret siv, kødfarvet gøgeurt, mygblomst, blågrøn star, avneknippe, tvebo star, loppe-star, fåblomstret kogleaks Middel Kun lidt fosfor og kvælstof, men meget kalk Over 7
Type 4 Meget næringsfattige moser og ferske enge Klokkelyng, dynd-star, rundbladet soldug, hvid næbfrø, smalbladet kæruld, pors, tue-kæruld, tranebær, hedelyng, revling, rosmarinlyng Lav Yderst fattig på fosfor og kalk 3,3-3,7

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Vand og jordbund.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig