Figur 7-1. Ændringerne i de biologiske forhold ned gennem idealvandløbet med øverst den overskyggede bæk, derefter den lysåbne mellemstore å og nederst den store å eller floden. Smådyrerne er opdelt i de fire ernæringstyper: iturivere, skrabere, samlere (sedimentædere og filtratorer) og rovdyr. P/R-forholdet angiver forholdet mellem den samlede produktion og den samlede respiration i vandløbet.

.

Kilder og væld opstår, hvor grundvandet kommer op af jorden. Man regner med tre forskellige kildetyper: damkilder, strømkilder og sumpkilder, og alle består af selve kilden og en kortere eller længere kildebæk. Kun sumpkilder er almindelige i Danmark, så denne type omtales mere udførligt end de to andre.

Damkilder

Kommer vandet ud i bunden af en dam eller lille sø, har man en damkilde – en sjælden kildetype i Danmark.

Den mest kendte damkilde er Store Blåkilde i Himmerland, et 4 m dybt og 12 m bredt bassin. Vandet i kilden er meget klart, og man kan se den hvide sandbund, som vandet vælder op gennem (figur 7-2). På grund af det klare og relativt dybe vand med få partikler absorberer det mindst af det kortbølgede blå lys, og derfor har kildevandet sin blå farve og kilden sit navn.

Vandet i kilden er forholdsvis stillestående, og selv om det har en nogenlunde ensartet temperatur hele året på omkring 8 °C, forekommer der ingen karakteristiske vandløbsdyr. De talrigeste arter nede i bunden er røde dansemyg. Oven på bunden dominerer vandbænkebidere, og i vegetationen finder man bug- og rygsvømmere samt vandkalve.

Strømkilder

I strømkilder kommer grundvandet massivt ud af et enkelt eller nogle få huller i jorden og danner straks en kildebæk. Strømkilden og dens kildebæk er karakteristiske ved, at temperaturen over et længere stykke er meget tæt på grundvandets temperatur året rundt (8 °C).

Også strømkilden er sjælden i Danmark. Et eksempel er Lille Blåkilde ved foden af Rebild Bakker, der med en vandføring på 150 liter pr. sekund er Danmarks vandrigeste kilde. Kildebækken løber ud i den nærliggende Lindenborg Å, så selve bækken er kun omkring 10 m lang.

Både strømkilden og dens kildebæk rummer en række arter, som foretrækker det kolde vand, og som man tidligere registrerede som istidsrelikter (boks 7-3).

Sumpkilder

Figur 7-2. Store Blåkilde i Himmerland er Danmarks største bassinkilde. Vandet har stedets middeltemperatur for året. Ifølge klimamodellerne forventer man derfor, at den konstante temperatur i kilden vil være 12‑13 °C i 2070‑2100 mod godt 8 °C i dag.

.

Figur 7-3. Ravnkilde er en af vore store lysåbne sumpkilder, hvor vandet siver ud over et stort areal. I forgrunden ses stømrenderne med sten som mørke partier. Imellem strømrenderne ses resterne af mostæppet, som længere inde er ved at blive udkonkureret af blomsterpanter.

.

Den almindeligste kildetype i Danmark er sumpkilden, hvor vandet diffust siver ud af jorden over et større areal og efterhånden samler sig i strømrender, der fortsætter i en kildebæk. På grund af vandets meget større kontakt med luften varierer temperaturen i sumpkilden meget mere i løbet af året end i de to andre kildetyper.

Små sumpkilder i skov er overskyggede, og både kilde og kildebæk ligner skovbækken (se næste afsnit og boks 7-4). Men er sumpkilden større og er vandføringen stor, vil kilden være lysåben, selv om den ligger i skov. Det kolde, udsivende vand forhindrer træerne i at vokse ind i kilden (figur 7-3).

De fysiske forhold

I kanten af sumpkilden kan der være store ansamlinger af visne blade fra de omgivende træer. I de centrale dele vokser forskellige sumpplanter og mosser. Mosserne kan danne store, udbredte mostæpper gennemskåret af strømrender. Bunden i strømrenderne består af sand, grus og sten. Ofte rager stenene op over selve vandspejlet, og kun en tynd vandhinde ligger hen over dem. En sådan vandhinde findes også på vandplanter og grene, der rager op over vandet. Denne vandhinde udgør et specielt levested (se boks 21-3). Samlet udgør sumpkilden en mosaik af mange forskellige typer bund og dermed mange levesteder for dyrene.

Mostæppet alene kan opdeles i fire forskellige levesteder. Nederst mod bunden er mosstænglerne døde og dækket af et tæt lag af fint organisk stof. Over dette lag og de visne mosstængler ligger et lag, hvor vandet strømmer gennem de grønne mospuder, som står med toppen over vandet. I det første stykke over vandet ligger vandhinden i et tyndt lag omkring stængler og blade, det udgør det tredje lag. Endelig består det fjerde lag af mostæppets øverste, tørre del.

Strømhastigheden varierer meget i de forskellige levesteder. I de tætte mostæpper kan vandet stå næsten stille, hvorimod det løber stærkt i strømrenderne. Også temperaturen varierer meget. I strømrenderne er temperaturen relativt konstant og tæt på grundvandets temperatur, hvorimod det mere stillestående og tynde vandlag i mospuderne opvarmes af Solen om sommeren og afkøles i vinterkulde.

Fødegrundlaget

I lysåbne sumpkilder er planternes produktion (P) ganske stor, men samtidig er tilførslen af organisk stof fra omgivelserne også meget stor. Planternes, dyrenes og bakteriernes samlede forbrug af organisk stof (forkortes R, fordi forbrug nogle gange omtales som respiration) kan derfor være større end produktionen – og er det ofte. Forholdet mellem P og R (P divideret med R, P/R) i lysåbne sumpkilder er dog selvsagt større end i skyggede kilder og også væsentligt større end i skovbækken (se afsnittet om skovbækken og figur 7-1).

Dyrelivet

I en undersøgelse af mere end 100 sumpkilder med tilhørende kildebække i Danmark har man fundet over 350 dyrearter, hvoraf ca. halvdelen forekom regelmæssigt, mens de resterende var mindre almindelige og kunne opfattes som landlevende arter (springhaler, forskellige biller og edderkopper) tilknyttet fugtige steder.

Nogle af arterne er enten på grund af den konstante lave temperatur eller på grund af den nære kobling mellem land og vand særegne for kilder. Langt de fleste af kildens arter findes dog også i andre vandløbsafsnit.

Ferskvandstangloppen (figur 7-4) forekommer talrigt overalt lige fra de visne bladpakker i kanten af kilderne til den allernederste del af de store vandløb. Nogle af de gravende orme og dansemyg i bunden under mospuderne er også almindelige i store vandløb. Selv om slørvingerne gennemgående er koldtvandsarter, er ingen af dem specielle for kilderne, men en række arter i slægterne Leuctra,Protonemura, Nemoura, Nemurella og Amphinemura (figur 9-7) kan være talrige i kilder og kildebække.

Eksempler på sumpkilder

Som allerede nævnt er langt de fleste kilder i Danmark sumpkilder, og typen er derfor almindelig over hele landet. De mest spektakulære finder man langs højderyggen i Jylland, hvor de er vandrige. Gudenås kilde er en kendt og meget besøgt sumpkilde (se figur 10-2). Biologisk er de store kilder langs Lindenborg Å ved Rebild Bakker og kilderne omkring Hald Sø meget interessante.

Boks 7-1. Hvad er smådyr i ferskvand

Smådyr er ikke en videnskabelig betegnelse, men et populært ord for de større hvirvelløse dyr, invertebraterne.

Fra gammel tid har man efter størrelse inddelt dyr i tre grupper: Den første gruppe er mikrofaunaen, der omfatter encellede dyr som amøber og ciliater. Den anden er meiofaunaen, der omfatter små flercellede dyr som mikrofladorme, bundlevende hjuldyr, rundorme, små bundlevende vandlopper, muslingekrebs og bjørnedyr. Den tredje er makrofaunaen, der omfatter alle større, flercellede dyr. De to første grupper er så lidt undersøgt i Danmark, at det ikke er muligt at skønne noget om, hvor mange arter der findes af dem i ferskvand.

Når man taler om smådyr i ferskvand, er det normalt makrofaunaen, der henvises til. De er alle bundlevende. De almindeligste grupper er listet i tabellen. For en del gruppers vedkommende er vores viden stadigvæk så beskeden, at man heller ikke her nøjagtigt ved, hvor mange arter der forekommer i Danmark. Man skønner antallet til at ligge et sted mellem 2000 og 2500.

Dyrelivet er sandsynligvis opstået i havet og har herfra bredt sig til ferskvand og til land. I havvand er saltkoncentrationen i dyrenes kropsvæske næsten af samme størrelse som det omgivende vands, men flyttes havdyrene til ferskvand, kommer de til et miljø med lavere saltholdighed end den, de selv rummer. Det får vandet til at trænge ind i kroppen, som svulmer op og til sidst sprænges. For at en dyregruppe har kunnet sprede sig til ferskvand, har det derfor været nødvendigt for den at udvikle en tæt kropsvæg og/ eller nyrer, der har kunnet udskille det indtrængende vand uden samtidig at miste kropsvæskens salte. Det har været svært, og derfor finder man forholdsvis få af de mange havlevende dyregrupper i ferskvand.

De dominerende dyregrupper i ferskvand er i stedet kommet fra land, men også disse eller deres forfædre må jo oprindeligt være kommet fra havet. Indvandringen fra hav til land har også været problemfyldt, især har det været svært at holde vandet inde i kroppen under de tørre forhold, der hersker på landjorden. Insekterne og spindlerne har med deres ydre skelet af kitin løst dette problem. Specielt insekterne har været en voldsom succes på landjorden, og de er i dag den artsmæssigt dominerende dyregruppe på land med mere end en million kendte arter.

En del insekter har på et tidspunkt i udviklingen tilpasset sig livet i ferskvand. Det gælder blandt andet grupper som døgnfluer, guldsmede og vårfluer, hvor nymferne eller larverne udelukkende lever i ferskvand, mens de voksne stadigvæk har et liv på land. I mange grupper af insekter er det kun enkelte arter eller familier, som har tilpasset sig ferskvand. Dette er tilfældet for blandt andre vandtæger, vandkalve og vandkærer. Hos disse grupper kan også de voksne leve i vand, men de er alle i stand til at forlade vandet og foretage kortere eller længere flyveture. Selv om insekterne ikke har haft problemer med kropsvæskernes saltholdighed i forbindelse med tilpasningen til de ferske vande, har skiftet alligevel ikke været helt problemløst; især iltoptagelsen har budt på nye udfordringer, som det vil fremgå af hovedteksten.

Oversigt over de bundlevende smådyr i ferskvand i Danmark
GRUPPE KENDT ANTAL ARTER OPRINDELSE FIGUR
Freskvandssvampe (Porifera) 4 Havet 21-21
Polypdyr (Hydrozoa) 5 Havet -
Fimreorme (Turbellaria, Tricladida) 11 Havet 9-14
Slimbændler (Nemertini) 1 Havet -
Rundorme (Nematoda) ? Havet, land -
Hårorme (Nematomorpha) ? Land -
Mosdyr (Bryozoa) 8 Havet -
Forgællesnegle (Prosobranchia) 10 Havet -
Lungesnegle (Pulmonata) 22 Land 9-5
Muslinger (Lamellibranchia) 30 Havet 16-10
Igler (Hirudinea) 14 Havet 9-13
Børsteorme (Oligochaeta) 100** Havet, land 12-4
Vandmider (Hydracharina) 150** Land -
Edderkopper (Aranea) 1 Land 21-14
Småkrebs (Entomostraca)
Bladfødder (Phyllopoda) 5 Havet boks 21-2
Dafnier (Cladocera) 25 Havet 14-22
Muslingekrebs (Ostracoda) ? - -
Vandlopper (Copepoda) ? - 14-30
Karpelus (Branchiura) 1 Havet -
Storkrebs (Malacostraca)
Kårer (Mysidae) 1 Havet boks 3-4
Vandbænkebider (Isopoda) 1 Land 7-7
Ferskvandstanglopper (Amphipoda) 4 Havet 7-4
Flodkrebs (Astacus) 1 Havet 21-19
Insekter (Insecta)
Døgnfluer (Ephemeroptera) 43 Ferskvand 7-12, 8-2
Guldsmede (Odonata) 52 Ferskvand 7-15, 8-15
Slørvinger (Plecoptera) 25 Ferskvand 7-8
Tæger (Heteroptera) 59 Land 8-19
Dovenfluer (Megaloptera, Sialidae) 3 Land 16-9
Netvinger (Neuroptera) 4 Land -
Biller (Coleoptera) 337 Land 8-17
Vårfluer (Trichoptera) 168 Ferskvand 8-7, 8-8
Sommerfugle (Lepidoptera) 5 Land -
Stankelben (Tipulidea) 171* Land -
Sommerfuglemyg (Psychodidae) 50* Land boks 21-3
Glansmyg (Ptychopteridae) 7 Land 8-16
Glasmyg (Chaoboridae) 3 Ferskvand 4-2
Dixidae 9 Land -
Stikmyg (Culicidae) 32 Ferskvand 21-13
Kvægmyg (Simuliidae) 21 Ferskvand 8-5, 9-16
Dansemyg (Chironomidae) 265*** Ferskvand boks 9-1, boks 16-3
Mitter (Ceratopogonidae) 47 Land -
Thaumaleidae 3 Land boks 21-3
Våbenfluer (Stratiomydidae) 22 Land -
Dansefluer (Empididae) 21 Land -
Styltefluer (Dolichopodidae) 19 Land -
Klæger (Tabanidae) 37* Land -
Sneppefluer (Rhagionidae) 2 Land -
Ibisfluer (Atheceridae) 3 Land 9-15
Svirrefluer (Syrphidae) 31 Land 12-3
Vandfluer (Ephydridae) 53* Land -
Kærfluer (Sciomyzidae) 66* Land -
Gødningsfluer (Scatophagidae) 2 Land -
Egentlige fluer (Muscidae) 32 Land -
* Antallet inkluderer eventuelt landlevende arter ** Antallet af arter er skønnet *** Antallet er det, man kender, men der er mindst 100 flere arter i familien dansemyg Figurnumrene henviser til steder i værket, hvor gruppen er afbildet

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Kilder.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig