Dværg-bændeltang. Op til 30 cm høj slægtning til ålegræs. Vokser på lavt vand i Vadehavet og i de salte dele af fjordene.

.

Langstilket havgræs. Danner tætte bevoksninger på lavt vand i beskyttede, brakke fjorde.

.

Børstebladet vandaks. Op til 2 m høj ferskvandsplante, der tåler saltholdigheder op til 10 ‰.

.

Strand-vandranunkel. Ferskvandsplante, som også vokser i brakvand. Tredelte flydeblade og findelte undervandsblade.

.

Almindelig havgræs

.

FIGUR 7-5. Blotlagte udløbere af ålegræs. Ålegræs formerer sig vegetativt ved jordstængler, der deler sig og danner nye endestillede skud. Jordstænglerne er delt i led, hver med ét blad og to rodbundter.

.

FIGUR 7-6. Ålegræsset transporterer ilt til de underjordiske dele, for at de kan overleve. Figuren viser iltindholdets døgnvariation i ålegræssets jordstængel målt med mikroelektroder. I de lyse timer om dagen er planten overmættet med ilt, men om natten kan iltindholdet falde til kritisk lave værdier. Hvis iltindholdet nærmer sig nul, trænger det giftige sulfid ind i planten fra havbunden. Det kan være forklaringen på, at der pludseligt kan optræde massedød i ålegræsbestande.

.

Som nævnt består bundvegetationen af mikroalger, makroalger og blomsterplanter. Forskelle i størrelse og levevis gør, at disse hovedgrupper kan dominere i forskellige områder, og at de i forskellig grad påvirkes af miljøforholdene.

Makroalger

FIGUR 7-3. Bundvegetationens formrigdom, farvespil og frodighed kan godt konkurrere med tropernes koralrev. Her ses en tæt vegetation af blæretang på lavt vand.

.

Strandgæster vil som regel ikke lægge særligt mærke til mikroalgesamfundene, hvorimod alle kender de større makroalger. De sidder normalt fast på sten og findes i mange former og farver. Man kan begejstres over makroalgernes forskellighed og farverigdom, når man snorkler rundt mellem sten på lavt vand, eller man kan væmmes ved deres lugt og konsistens, når store mængder er skyllet sammen og rådner i det varme vand ved strandkanten (figur 7-3).

De tre store grupper af makroalger, rødalger, brunalger og grønalger, rummer hver især mange arter og former, der bortset fra farven ofte ligner arter fra de to andre grupper. Alle tre algegrupper har arter med simpelt opbyggede, tynde løvplader, arter med tynde, grenede eller ugrenede tråde samt mere kødfulde arter. Der er altså sket en parallel udvikling af de samme former inden for alle tre grupper. Trods ligheder i opbygningen er det dog normalt let at henføre en alge til én af de tre hovedgrupper alene ud fra farven, der er bestemt af plantens pigmentindhold (boks 7-1).

En fjerde gruppe er cyanobakterierne, der tidligere blev kaldt blågrønalger. Cyanobakterierne er ofte sorte eller mørkegrønne. De fleste er mikroskopiske, og kun skvatalgen (Calothrix scopulorum) kan med sine korte tråde med lidt god vilje henregnes til gruppen af makroalger.

Makroalgernes opbygning og vækst

Hos makroalgerne finder man betydelige forskelle i vækstmåde og stor variation i udviklingen af væv til fasthæftning, fotosyntese og formering.

De simpelt opbyggede former består af tynde løvplader eller enkeltradede tråde med eller uden greninger. Cellerne er ensartede uden at være differentieret til varetagelse af forskellige funktioner. Ofte kan alle celler dele sig og bidrage til algernes vækst, og samtlige celler kan deltage i formeringen og danne kønnede sværmere. Den eneste specialisering, der findes, består i et mindre antal celler, der danner en lille fasthæftningsskive. Det er blandt disse simpelt opbyggede former, at den hurtigste væksthastighed opnås.

I den anden ende af spektret findes store, tykløvede former med stærkt specialiserede væv beregnet til fasthæftning, støtte, intern transport af stof, fotosyntese, formering og vækst. Disse store former skal have effektive fasthæftningsorganer, fordi bølgernes træk i løvet er stort. Fasthæftningsorganerne kan bestå af en kraftig skive eller grenede organer kaldet hapterer. Enkelte avancerede grønalger har endda udviklet rodlignende organer, rhizoider, der kan trænge ned i sedimentet og forankre planten samt optage næringsstoffer ligesom landplanternes rødder.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks

Hav-hildenbrandia. Skorpeformet. Vokser fra lavt til dybt vand.

.

Rød purpurhinde. Tynd, bladformet alge med øvre grænse i bølgeslagszonen.

.

Langstrakt ledtang. Én af de mange trådformede rødalger. Vokser fra 2 til 25 m's dybde.

.

Blodrød ribbeblad. Bladformet med ribber. Kun midtribben overvintrer. Vokser ned til 30-40 m's dybde.

.

Kødblad. Tyk, kødet bladplade. Stor rødalge, der vokser på dybt vand. Findes fortrinsvis ved høj saltholdighed.

.

Vortet ralfsiaskorpe. Skorpeformet alge fra lavt vand

.

Almindelig båndtang. Op til 0,5 m høj. Meget almindelig på lavt vand forår og efterår.

.

Dunalge. Fin, vatagtig, trådformet brunalge, der er meget almindelig på både lavt og dybere vand.

.

Savtang. Flerårig art uden flydeblærer. Danner tætte bestande i den konstant vanddækkede zone.

.

Sukkertang. Den mest almindelige af de flerårige bladtangarter. Bliver 2-3 m høj og vokser fra lavt til dybt vand.

.

Tarm-rørhinde. Op til 50 cm høj, rørformet alge. Vokser på lavt vand, ofte i nærheden af ferskvandsudløb.

.

Silkevandhår. Hurtigtvoksende alge bestående af grenede tråde. Kan både vokse fastsiddende og løstliggende.

.

Krølhårstang. Lange, ugrenede tråde, der består af en enkelt cellerække. Vokser ofte løstdrivende på lavt vand.

.

Gaffelgrenet plysalge. Tykke, mørkegrønne grene. Indslæbt art, der nu er almindeligt ved høj saltholdighed.

.

Baltisk kransnål. Op til 0,5-1 m høj, kalkinkrusteret grønalge. Sidder fast med rodlignende tråde på lavt vand.

.

FIGUR 7-4. Blomsterplanterne er udviklet på land og senere vandret ud i ferskvand og saltvand. Ålegræsset er en af de få blomsterplanter, der har invaderet havet, hvor den danner tætte og udstrakte bestande.

.
Boks 7-1. Rødalger, brunalger og grønalger
RØDALGER
Hav-hildenbrandia. Skorpeformet. Vokser fra lavt til dybt vand. Rød purpurhinde. Tynd, bladformet alge med øvre grænse i bølgeslags-zonen. Blodrød ribbeblad. Bladformet med ribber. Kun midtribben overvintrer. Vokser ned til 30-40 m's dybde. Langstrakt ledtang. Én af de mange trådformede rødalger. Vokser fra 2 til 25 m's dybde. Kødblad. Tyk, kødet bladplade. Stor rødalge, der vokser på dybt vand. Findes fortrinsvis ved høj saltholdighed.
BRUNALGER
Vortet ralfsiaskorpe. Skorpeformet alge fra lavt vand. Almindelig båndtang. Op til 0,5 m høj. Meget almindelig på lavt vand forår og efterår. Dunalge. Fin, vatagtig, trådformet brunalge, der er meget almindelig på både lavt og dybere vand. Savtang. Flerårig art uden flydeblærer. Danner tætte bestande i den konstant vanddækkede zone. Sukkertang. Den mest almindelige af de flerårige bladtangarter. Bliver 2-3 m høj og vokser fra lavt til dybt vand.
GRØNALGER
Tarm-rørhinde. Op til 50 cm høj, rørformet alge. Vokser på lavt vand, ofte i nærheden af ferskvandsudløb. Silkevandhår. Hurtigt-voksende alge bestående af grenede tråde. Kan både vokse fastsiddende og løstliggende. Krølhårstang. Lange, ugrenede tråde, der består af en enkelt cellerække. Vokser ofte løstdrivende på lavt vand. Gaffelgrenet plysalge. Tykke, mørkegrønne grene. Indslæbt art, der nu er almindeligt ved høj saltholdighed. Baltisk kransnål. Op til 0,5-1 m høj, kalk- inkrusteret grønalge. Sidder fast med rod- lignende tråde på lavt vand.
Tegninger: Susanne Weitemeyer

Afsnit fortsætter her.

De store former har også udviklet styrkevæv, der kan øge bladpladernes trækstyrke. Desuden indeholder styrkevævet særlige celler, der varetager transporten af næring og fotosynteseprodukter rundt i planten. En del store brunalger har også udviklet flydeblærer, der medvirker til at holde planten oprejst i vandsøjlen. Og i modsætning til forholdene hos de simple former er det hos disse avancerede former specialiserede dele af vævet, der danner formeringsorganer og står for bladpladernes vækst. Vækstzonerne kan enten findes basalt i overgangen mellem fasthæftningsorgan og bladplade, som hos sukkertang, eller i skudspidsen som hos savtang.

Specialiseringen af vævet rummer en række fordele af betydning for plantens overlevelse, men specialiseringen betyder også, at færre celler bidrager til algens fotosyntese, og at plantens væksthastighed dermed er væsentlig mindre end hos de simpelt opbyggede former.

Makroalgernes livsforløb

Inden for de tre hovedgrupper af alger findes en stor variation i livscykler og formering.

Brunalgerne har f.eks. ofte to adskilte generationer: en ukønnet og en kønnet. Den ukønnede generation består af de store planter, vi kender. De har dobbelt kromosomsæt (diploidt), og formerer sig med sporer. Den kønnede generation består af de såkaldte mikrothalli, der kun har et enkelt kromosomsæt (haploidt), og som danner kønsceller.

Hos rødalgerne kan man finde hele tre forskellige generationer i livsforløbet. Hanlige haploide planter producerer små hanlige kønsceller, der passivt føres af vandet over til ægceller, der sidder fast på hunplanterne. Her udvikles et lille diploidt stadium, som bliver siddende på hunplanten, og som producerer diploide sporer. Den diploide spore spirer til en diploid plante af stort set samme udseende som de haploide planter, men den adskiller sig fra disse ved at producere særlige sporer, hvorfra en ny generation af haploide individer dannes.

Grønalgernes formering varierer også, men er generelt simplere end rødalgernes. Formeringen sker ofte med ukønnede sværmersporer. De kan bevæge sig omkring med svingtråde, før de finder et passende substrat til fasthæftning og efterfølgende spiring. Kønnet formering foregår ved sværmere eller ved hanlige sværmere og æg, der har mistet svingtrådene og bevægeligheden. Endelig har kransnålalgerne, der er en speciel gruppe inden for grønalgerne, en formering, der minder om landplanternes, og det er da også denne algegruppe, der regnes for nærmest beslægtet med mosserne og karplanterne på land. Kransnålalgerne har kønnet formering med æg i særlige æggemmer og røde, hanlige kønsceller.

Makroalgerne har også forskellige måder at overleve ugunstige perioder på – herunder vinteren. Nogle danner sporer, der kan overleve de ugunstige forhold. Hos andre fragmenterer løvet, og de små dele overvintrer. Endelig dannes der hos nogle mikroskopiske, krybende tråde, der er svære at artsbestemme.

Blomsterplanter

Mens de fleste makroalger foretrækker en fast bund af sten og klipper, vokser havets blomsterplanter kun på blød bund, som sand og mudder, og kun på beskyttede steder eller på større dybde, hvor lille vandbevægelse sikrer bundens stabilitet.

Blomsterplanter er oprindeligt udviklet på land, men der er flere grupper af undervandsplanter, der har formået at tilpasse sig levevilkårene i saltvand. Og netop de bløde sedimenter har stået som et næsten uudnyttet levested, der var åben for invasion af planter med effektive forankringsorganer (figur 7-4, boks 7-2).

Havets blomsterplanter er alle nært beslægtede med undervandsplanter fra ferskvand. Tilpasningen til livet i vand har medført en række ændringer i planternes opbygning. En landplante har spalteåbninger i bladene til at sikre forsyningen af kuldioxid fra luften og vokslag på bladoverfladerne til at hindre udtørring. Vand og næringsstoffer optages via rødderne, og røddernes iltforsyning sikres ved iltmolekylernes diffusion fra jorden eller ved transport fra luften. Undervandsplanter har ikke adgang til luftens ilt, og rødderne står med få undtagelser i et iltfrit sediment. Vandplanterne har nem adgang til vand og næringsstoffer, som kan optages fra både sediment og fra vandsøjle, men forsyningen med ilt og kuldioxid udgør et stadigt problem.

Undervandsbladene har mistet både spalteåbninger og vokslag, og udveksling af ilt og kuldioxid med vandet sker gennem hele bladoverfladen. Røddernes iltforsyning er sikret ved udvikling af luftkanaler, der løber fra blade til rodspidser. Herigennem transporteres ilten fra blade til rødder.

Så længe planten selv producerer ilt via fotosyntese om dagen, og så længe vandsøjlen har et højt iltindhold, er iltforsyningen god. Men ved svagt lys og ved lavt iltindhold i vandet kan rødder og jordstængler ikke forsynes med ilt, og plantevævet risikerer at dø og rådne bort. Tilværelsen som undervandsplante er altså risikabel, især i områder med dårlige lys- og iltforhold.

Afsnittet fortsætter efter boksen.

Boks 2

Boks 7-2. Havets blomsterplanter
Dværg-bændeltang. Op til 30 cm høj slægtning til ålegræs. Vokser på lavt vand i Vadehavet og i de salte dele af fjordene. Langstilket havgræs. Danner tætte bevoksninger på lavt vand i beskyttede, brakke fjorde. Børstebladet vandaks. Op til 2 m høj ferskvandsplante, der tåler saltholdigheder op til 10 ‰. Strand-vandranunkel. Ferskvandsplante, som også vokser i brakvand. Tredelte flydeblade og findelte undervandsblade.
Tegninger: Susanne Weitemeyer

Afsnit fortsætter her.

Ferskvandsplanter

I de inderste og mindst salte dele af fjordene lever en række forskellige ferskvandsplanter på lavt vand. Strand-vandranunkel (Batrachium baudotii) med sine findelte undervandsblade og smukke, hvide blomster på vandoverfladen findes bl.a. i de brakke og beskyttede vestjyske fjorde. En del arter af slægten vandaks (Potamogeton) tåler også svag saltpåvirkning og findes i åmundingernes overgang mellem fersk- og saltvand. Børstebladet vandaks (P. pectinatus) og hjertebladet vandaks (P. perfoliatus) vokser ud til en saltholdighed på omkring 10 ‰. Stor vandkrans (Zanichellia major) er udelukkende fundet i brakvand og vokser ud til 12-15 ‰ salt.

Havgræsser

Havgræsserne er rigtige havplanter, der på verdensplan tæller ca. 60 arter. Gruppen er ikke en reel systematisk enhed, men nedstammer fra forskellige slægter af ferskvandsplanter. Den enkelte art af havgræs kan derfor være nærmere beslægtet med en ferskvandsplante end med andre havgræsser. Havgræsserne har også invaderet havmiljøet i flere omgange, og de har evnet at tilpasse sig livet i saltvand fuldstændigt. Havgræsserne kan tåle – og foretrækker som regel – saltholdigheder som i oceanisk vand (33-35 ‰). Derudover har de fleste, i modsætning til mange ferskvandsplanter, udviklet undervandsbestøvning af de reducerede blomster, hvor pollen spredes med strøm og bølger i stedet for med vind og insekter som på land. Dermed kan havgræsserne gennemføre hele deres livsforløb i neddykket stand.

Herhjemme taler vi om 4 eller 5 arter af havgræsser. Af disse hører to til den slægt, som har fået det danske navn havgræs (Ruppia). Internationalt anerkender man imidlertid ikke slægten som en rigtig havgræs-slægt, idet arterne ikke kan leve i oceanisk vand. Almindelig havgræs (Ruppia maritima) og langstilket havgræs (Ruppia cirrhosa) findes vidt udbredt i vores fjorde og langs kysterne i de indre danske farvande. De tåler kortvarig tørlægning og vokser derfor også på meget lavt vand.

De øvrige arter tilhører slægten bændeltang (Zostera), der trods navnet altså intet har med tang (som er alger) at gøre. Den mindste art hedder dværgbændeltang (Zostera noltii) og vokser på lavt vand i de ydre dele af fjordene og langs de åbne kyster. Dværgbændeltang findes udbredt i Vadehavet og tåler kortvarig tørlægning i modsætning til vores største og mest udbredte havgræs, ålegræs (Zostera marina). Ålegræs lever ved saltholdigheder på mellem 5 og 35 ‰ og på vanddybder fra ca. 0,5 m til 10-15 m. Samtlige danske kystområder, bortset fra de ubeskyttede dele af den jyske vestkyst, er voksested for ålegræs. Endelig tales der om en tredie art af bændeltang, smalbladet bændeltang (Z. angustifolia), men der er tvivl om, hvorvidt arten ikke blot er en spæd udgave af ålegræs.

Ålegræs – den vigtigste blomsterplante i de indre danske farvande

Ålegræs har på grund af sin udbredelse allerede tidligt i historien været genstand for dansk forskning. Omkring år 1900 beskrev C. G. Johannes Petersen og C. H. Ostenfeld indgående plantens økologi og temmeligt detaljeret dens udbredelse i danske farvande. Da plantens dybdeudbredelse er nøje bestemt af vandets klarhed, som igen hænger tæt sammen med næringsstofrigdommen i de forskellige vandområder, kan disse tidlige registreringer bruges til at fortælle, hvor næringsrige områderne var på et tidspunkt, før kloakering og anvendelse af handelsgødning førte til mere udbredt eutrofiering af havområderne.

Ålegræsplanten er flerårig og består af en krybende, leddelt jordstængel med endestillede bladskud hver med 4-6 blade. Planten starter fra frø med dannelse af spæde lysegrønne blade. Allerede i løbet af få uger er det endestillede skud blevet væsentligt større, og jordstænglen har delt sig og dannet nye små skud. I løbet af et år kan denne vækstform have dannet 10-20 nye skud, der hænger sammen via jordstænglen og altså udgør ét individ (en klon).

Jordstænglen falder fra hinanden, når den er 0,5-1 år gammel, og individet splittes dermed op i flere „individer“, der dog alle er genetisk ens. I skuddets 2. leveår omdannes det ofte til et blomstrende skud, der har en noget anderledes opbygning end de vegetative skud, og det blomstrende skud dør efter afblomstring. Blomsterne er små og uanseelige, men hvert skud kan danne mange frø, der enten spredes på bunden eller transporteres over længere strækninger med løsrevne skuddele, hvorefter frøplanter kan grundlægge nye ålegræsbestande (figur 7-5).

I sensommeren og det tidlige efterår kan store mængder afbrækket ålegræs findes på lavt vand eller skyllet op på stranden. På samme tidspunkt kan man i varme, stille perioder opleve pludselig massedød hos ålegræs, hvor hele bestande går tabt. Det er foreslået, at disse hændelser skyldes dårlig iltforsyning til planternes nederste dele med efterfølgende indtrængning af giftigt sulfid fra havbunden.

Da iltforsyningen afhænger af vandets temperatur og iltindhold, vil eutrofiering, og måske i fremtiden den menneskeskabte globale opvarmning, øge hyppigheden af massedød i vore ålegræsbestande (figur 7-6). Heldigvis er plantens spredningsevne, både ved vegetativ formering og frøspredning, ganske effektiv, og ødelagte bestande kan genskabes i løbet af forholdsvis få år, hvis der blot er et spredningspotentiale i form af overlevende bestande i rimelig nærhed. Til gengæld kan det tage årtier, hvis der er langt til den nærmeste bestand (boks 7-3).

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Havbundens plantetyper.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig