Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab. Landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. – Vismandsrapport 2002. Naturrådet.

Almquist, S. 1984. Samhällen av spindlar och lockespindlar på Knisa Myr, Öland. Entomologisk Tidskrift 105:143-150.

Andrzejewska, L. 1965. Stratification and its dynamics in meadow Communities of Auchenorrhyncha (Homoptera). – Ekologia Polska (A), 13: 685-715.

Andrzejewska, L. 1967. Estimation of the effects of feeding of the sucking insect Cicadella viridis L. (Homoptera – Auchenorrhyncha) on plants. I. Petrusewicz. K. (red). Secondary productivity of terrestrial ecosystems, s. 791-805. – Polish Academy of Sciences, Warszawa, Krakow.

Andrzejewska, L. 1976. The influence of mineral fertilization on the meadow phytophagous fauna. – Polish Ecological Studies, 2: 93-109.

Andrzejewska, L. 1979. Herbivorous fauna and its role in the economy of grassland ecosystems I. Herbivores in natural and managed meadows. – Polish Ecological Studies, 5: 5-44.

Andrzejewska, L & Z. Wojcik, 1970. The influence of Acridoidea on the primary production of a meadow (Field experiment). – Ekologia Polska, 18, 5: 89-109.

Asbirk, S., U. Bertelsen, S.E.Engelbøl og H.P Lorenzen. 1973. En naturhistorisk undersøgelse af højmoserne Holmegaards Mose, Storelung og Skidendam. – Natur og Ungdom. Meddelelser om danske naturlokaliteter nr. 6: 1-122

Bak, J., K. Tybirk, P. Gundersen, J.P. Jensen, D. Conley og O. Hertel. 1999. Natur- og miljøeffekter af ammoniak. Ammoniakfordampning – redegørelse nr. 3. – Danmarks Jordbrugsforskning.

Bissels, S., N. Hölzel, T.W. Donath og A. Otte. 2004. Evaluation of restoration success in alluvial grasslands under contrasting flooding regimes. – Biological Conservation, 118: 642-650.

Bleckmann, H. og T. Lotz, 1987. The vertebratecatching behaviour of the fishing spider Dolomedes triton (Araneae, Pisauridae). – Animal Behaviour, 35: 641-651.

Bockwinkel, G. 1990. Unsere Kulturlandschaft als Lebensraum für Graswanzen. – Verhandlungen Westdeutscher Entomologen, Tag 1989: 265-283.

Boness, M. 1953. Die Fauna der Wiesen unter besonderer Berücksichtigung der Mahd. – Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 42: 225-277.

Buchwald, E. og T. Vikstrøm. 1991. 10 års pleje af en tilgroet eng ved Gentofte Sø. – Urt, årg. 1991: 71-80

Chinery, M. 1987. Vesteuropas Insekter. – Gads Forlag, København.

Christiansen, S.G. 1986. Ekstremrigkær – plantesamfund i tilbagegang. – Urt, 10. årg: 118-123

Cortzen, S. og A.B. Hald, 2003. Erfaringer fra et å-restaureringsprojekt. Vegetationsudviklingen på engene langs en restaureret strækning af Gels Å. – Urt, 27. årg: 131-135.

Curry, J.P. 1994. Grassland Invertebrates. Ecology, influence on soil fertility and effects on plant growth. – Chapman & Hall, London.

Decleer, K. 1988. Temporary inundation as a determining factor for the spider communities of marshland habitats. – European Society of Arachnology, 11th European Colloquium, Berlin: 161-167.

Decleer, K. 1990. Experimental Cutting of Reedmarsh Vegetation and its Influence on the Spider (Araneae) Fauna in the Blankaart Nature Reserve, Belgium. – Biological Conservation, 52: 161-185.

Ekstam, U. & N. Forshed. 1992. Om hävden upphör. – Naturvårdsverket. Stockholm.

Elmeros, M., J.P. Berthelsen og A.B. Madsen. 2004. Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å 1999-2003. – Faglig rapport fra DMU nr. 489.

Ellemann, L., R. Ejrnæs, J. Reddersen, og J. Fredshavn. 2001. Det lysåbne landskab – tilstand og udvikling af klit, hede, overdrev, mose, strandeng og fersk eng. – Faglig rapport fra DMU, nr. 372.

Foelix, R.F. 1996. Biology of Spiders. – Oxford University Press, Oxford.

Gaun, S. 1974. Blomstertæger. – Danmarks Fauna, bd. 81. Dansk Naturhistorisk Forening, København.

Grant, R., I. Paulsen, V. Jørgensen og A. Kyllingsbæk. 2002. Vandmiljøplan II. Baggrund og udvikling. – Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning.

Hald. A.B. 1998. Botaniske konsekvenser af vandmiljøplan II’s plan om våde enge. – Urt, 22. årg.: 114-120.

Hald, A.B. og P.M. Petersen. 1992. Soil and vegetation in two Danish mires following changes in water regime. – Nordic Journal of Botany, 12: 707-733.

Hammer, E. og J.E. Lindgård. 2002. Ekstremrigkær i Århus Amt. – Århus Amt

Hannon, G. og M. Gustaffson. 2004. Slottet – historien om en slåtteräng. – Svensk Botanisk Tidsskrift, 98: 177-187.

Hansen, B. 1958. Rådensig Kær. – Botanisk Tidsskrift, 54: 126-159.

Hansen, B. 1966. The raised bog of Draved Kongsmose. – Botanisk Tidsskrift, 62: 146-185.

Hansen, B. 1980. Højmosen. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur 5: 473-488. – Politikens Forlag, København

Jensen, J. 1962. Undersøgelse af nedbørens indhold af plantenæringsstoffer. – Tidsskrift f. Planteavl, 65: 894-906.

Jensen, J. 1970. Fattigkær og rigkær. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur 7: 365-394. – Politikens Forlag, København

Jørgensen, H. 2005. Danske høenge amt for amt. Temanummer om høenge. Særnummer af URT, Dansk Botanisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen.

Larsen, S.N. og T. Vikstrøm. 1995. Ferske enge – en beskyttet naturtype. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Lindberg, H. 1950. Notes on the biology of dryinids. – Commentationes Biologicae 10(15):1-19.

Lyneborg, L. 1980. Engens dyreliv. I Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). Danmarks Natur 7:404-415. – Politikens Forlag, København.

Lyneborg, L. 1993. Hvad finder jeg i mark og eng. – Politikens Forlag, København.

Løjtnant, B. og E. Worsøe. 1992. Høenge slår man i juli. – Urt, 16. årg.: 93-96

Madsen, K.J. 1987. Gødskning af en fersk eng. – Urt, 11. årg.: 87-93.

Mentz, A. 1912. Studier over danske mosers recente vegetation. – Botanisk Tidsskrift, 31: 1-287.

Myklestad, Å. og M. Sætersdal. 2004. The importance of traditional meadow management techniques for conservation of vascular plant species richness in Norway. – Biological Conservation, 118: 133-139

Nielsen, L. Brunberg, 1985. Fritfluen – lille flue, stor virkning. – Naturens Verden, 1:24-29.

Nørgaard, E. 1951. On the ecology oftwo lycosid spiders (Pirata piraticus and Lycosa pullata) from a Danish Sphagnum bog. – Oikos, 3: 1-21.

Ordbog over Det Danske Sprog. 4. 1922, 11. 1929, og 14. 1933.

Petersen, J.H. 1995. Svamperiget. – Det naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Petersen, P.M. og P. Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. – Gyldendal, København Pihl, S., B. Søgaard, R. Ejrnæs, E. Aude, K.E. Nielsen, K. Dahl og J.S. Laursen. 2000. Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Danmarks Miljøundersøgelser. – Faglig rapport fra DMU, nr. 322

Plöger, E. 1991. Gødskning på vedvarende græsningsarealer – en trussel. – Urt, 15. årg.: 4-14.

Redfern, M. 1983. Insects and Thistles. – Naturalists’ Handbooks 4. Cambridge University Press, Cambridge.

Riis, N. og S.N. Larsen. 2004. Holmegårds Mose – kan man genoprette en højmose? Vand & Jord, 1:26-32.

Riisager, M. 1991. Overvågning af ekstremfattigkær 1988-89. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Riisager, M. 1991. Overvågning af ekstremfat-tigkær i 1992. På udvalgte lokaliteter. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Rovner, J.S. 1986. Spider hairiness: Air stores and low activity enhance flooding survival in inland terrestrial species. – Actas X Congressos International de Arachnologia. Jaca/ Espana: 123-129.

Rune, F. 1997. Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century. – Forskningsserien nr. 21. Miljø- og Energiministeriet, Forskningscenter for Skov og Landskab.

Scheirs, J., I. Vandevyvere, L. de Bruyn. 1997. Influence of monocotyl leaf anatomy on the feeding pattern of a grass-mining agromyzid (Diptera). – Annals of the entomological Society of America, 90: 646-654.

Silvertown, J., D.A. Wells, M. Gillman, M.E. Dodd, H. Robertson og K. H. Lakhani. 1994. Short-term effects and long-tern aftereffects of fertilizer application on the flowering population of green-winged orchid Orchis morio. – Biological Conservation, 69: 191 – 197.

Skytte Christiansen, M. 1984. Bregner, mosser og laver. – Gads NaturForum, København.

Søgaard, B., F. Skov, R. Ejrnæs, K.E. Nielsen, S. Pihl, P. Clausen, K. Laursen, T. Bregnballe, J. Madsen, A. Baattrup-Pedersen, M. Søndergaard, T.L. Lauridsen, P.F. Møller, T. Riis-Nielsen, R.M. Buttenschøn, J.R. Fredshavn, E. Aude og B. Nygaard. 2003. Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Faglig rapport fra DMU, nr. 457.

Tind, E.T. og S.N. Larsen. 2000. Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II – konsekvenser og muligheder for naturen. – Arbejdsrapport nr. 1 2000, Naturrådet.

Toft, S., B. Overgaard Nielsen og L. Brunberg Nielsen, 1993. Den terrestriske leddyrfauna i Gammel Frederikskog, Tøndermarsken. – Naturovervågningsrapport, Skov- og Naturstyrelsen.

Tscharntke, T. 1995. Naturschutz in der Agrarlandschaft. – Mitteilungen Deutsche Gesellschaft fur allgemeine und angewandte Entomologie, 10: 21-30.

Tscharntke, T. 1999. Insects on common reed (Phragmites australis): Community structure and the impact of herbivory on shoot growth. – Aquatic Botany, 64: 399-410.

Tscharntke, T. og H.-J. Greiler. 1995. Insect communities, grasses and grasslands. – Annual Review of Entomology, 40: 535-558.

Vestergaard, P. og K. Hansen (red.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. – Opera Botanisk, 96: 1-163.

Vinther, E. 1980. Enge og kær. Truede samfund. – Urt, årg. 1980: 99-105.

Vinther, E. 1985. Moseplejebogen – retningslinier for pleje af moser og enge. – Fredningsstyrelsen, København.

Vinther, E. 1991. Moseplejebogen – retningslinier for pleje af moser og enge. – Fredningsstyrelsen, København. 2. udgave.

Vinther, E. 1993. Enge og moser. I Ovesen, C.H. og S. Søgård (red.). Naturplejebogen, s. 80-90. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Vinther, E. og H. Tranberg. 2002. Naturkvalitet i moser i Fyns Amt før og efter 1980. – Fyns Amt.

Waloff, N. 1980. Studies on grassland and leafhoppers (Auchenorrhyncha, Homoptera) and their natural enemies. – Advances in Ecological Research, 11: 81-215.

Waloff, N. og M.A. Jervis. 1987. Communities of parasitoids associated with leafhoppers and planthoppers in Europe. – Advances in Ecological Reserch, 17: 281-402.

Warncke, E. 1980. Spring areas: Ecology, vegetation and comments to similarity coefficients applied to plant communities. – Holarctic Ecology, 3: 233-333.

Wind, P. 1988. Overvågning af ekstremrigkær højmoser 1987. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Wind, P. 1994. Oversigt over botaniske lokaliteter. Status og forvaltningsbehov. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Wingerden, W.K.R.E. van, J.C.M. Musters, R.M.J.C. Kleukers, W. Bongers og J.B. Biezen. 1991. The influence of cattle grazing intensity on grasshopper abundance (Orthoptera: Acrididae). – Proceedings Experimental and Applied Entomology. Nederlandse Entomologische Vereniging 2: 28-34.

Wotavova, K., Balounova, Z. og P. Kindlmann. 2004. Factors affecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing agricultural landscape. – Biological Conservation, 118: 271-279.

Zöckler, C. 1988. Feuchtwiesenflora und blütenbesuchende Insekten. Ihre Bedeutung für die Grunlandextensivierung. – Faunistisch-Ökologische Mitteilungen, 6: 5-20.

Ødum, H. og W. Christensen. 1936. Danske grundvandstyper og deres geologiske optræden. – Danmarks Geologiske Undersøgelse. III. række, 26.

Aaby, B. 1988. Skidendam – et eksempel på naturovervågning af højmoser. – Urt, 12. årg.: 100-111.

Aaby, B. 1988. Overvågning af højmoser 1987. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Aaby, B. 1989. Overvågning af højmoser 1988. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Aaby, B. 1990. Overvågning af højmoser 1989. – Miljøministeriet, Skov. og Naturstyrelsen.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Moserne og de ferske enge.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig