Asbirk, S. (red.). 1992. Naturen på landet. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Bertel, B. 1994. Fuglene over Skagen. – European Faunistical Press.

Berthelsen, J. P., K. Rasmussen og G. Kjellsson, G. 1997. Fouragerende fugles udnyttelse af ukrudtsfrøpuljen. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 28, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Bisschop-Larsen, E.M. 1995. Bedre miljø og mere natur på offentlige arealer. – Miljøstyrelsen, København.

Blair, M. og W.J.M. Hagemeijer. 1997. The EBCC Atlas of European Breeding birds – Their distribution and abundance. – T & AD Poyser.

Brøndegaard, V.J. 1985. Folk & fauna. Dansk etnozoologi. – Rosenkilde & Bagger, København.

Braae, L., H. Nøhr og B.S. Petersen. 1988. Fuglefaunaen på konventionelle og økologiske landbrug. Sammenlignende undersøgelser af fuglefaunaen, herunder virkningen af bekæmpelsesmidler. – Miljøprojekt nr. 102, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Christensen, K.D., E.M. Jacobsen og H. Nøhr. 1996. A comparative study af bird faunas in conventionally and organically farmed areas. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 90: 21-28.

Christensen, T. og S. Asbirk (red.). 2000. Handlingsplan for bevarelse af den truede fugleart engsnarre Crex crex. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Clausen P., J. Madsen, P.U. Jepsen P. U. og B. Søgaard. 1997. Reservatnetværk for vandfugle. – Tema-rapport fra DMU 12/1997. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Donald, P.F. og C. Forrest, C. 1995. The effects of agricultural change on population size of Corn Buntings Miliaria calandra on individual farms. – Bird Study, 42: 205-215.

Dybbro, T. 1976. De danske ynglefugles udbredelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Esbjerg, P. og B.S. Petersen. 2002. Effects of reduced pesticide use on flora and fauna in agricultural fields. – Pesticide Research, nr. 58. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Faber, A.H. 1898. Optegnelse om Vejle- og Horsensegnens Fuglefauna i aarene 1875-1897. – Jydsk Forlags Forretning, Aarhus.

Fabricius, O. og P.H. Mortensen. 1969. Hjejlen (Pluvialis apricaria) som ynglefugl i Danmark 1963-66, med bemærkninger om artens raceforhold, udbredelse og antal. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 63: 137-160.

Ferdinand, L. 1980. Fuglene i landskabet: Danske heders og vådområders fugleliv 1960-70, og dansk fuglebeskyttelse. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Flensted, K.N. 1993. Sortternens Chlidonias niger tilbagegang og årsagerne hertil. Specialerapport. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Ganter, B., K. Larsson, E.V. Syroechkovsky, K.E. Litvin, A. Leito og J. Madsen. Barnacle Goose Branta leucopsis: Russia/Baltic. I Madsen, J., G. Cracknel log A.D. Fox (red.). Goose populations wintering in the western Paleartic. – Wetlands International, Wageningen (i trykken).

Gram, I., H. Meltofte og L.M. Rasmussen, L. M. 1990. Fuglene i Tøndermarsken 1978-1988. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag og Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. (red.). 1999. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 93: 105-126.

Grell, M.B. 2000. Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Grell, M.B. (red.). 2000. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 94: 55-72.

Grell, M.B. (red.). 2001. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000. Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 95: 51-68.

Grell, M.B. 2002. Overvågning af rødlistede ynglefugle 1989-1998. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 170. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Grell, M.B. (red.). 2002. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 96: 43-66.

Grell, M.B., J. Hansen og B. Rasmussen. 2002. Overvågning af toplærke Galerida cristata – med en gennemgang og vurdering af de danske ynglehabitater. – Arbejdsrapport fra DMU, nr. 171. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Grell, M.B. og B. Rasmussen (red.). 2003. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 97: 175-192.

Grell, M.B., H. Heldberg, B. Rasmussen, M. Stabell, J. Tofft og T. Vikstrøm (red). 2004. Truede og sjældne fugle i Danmark 1998-2003. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr. 98: 45-100.

Hald-Mortensen, P (red.). 1998. Vejlernes natur. Status over reservatets mangfoldighed 1998. – Aage V. Jensens Fonde.

Hansen, M. 1985. Bestanden af Stor Kobbersneppe Limosa limosa, Almindelig Ryle Calidris alpina, Brushane Philomachus pugnax og Klyde Recurvirostra avosetta i Danmark i 1980. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 79: 11-18.

Heldbjerg, H. og M.B. Grell. 2002. Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Iversen, m.fl. 2002. Nyt fra Fugleværnsfonden. – DOF/Fugleværnsfonden december 2002.

Jacobsen, E.M. 1992. Overvågning af fuglelivet i byområder 1991. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jacobsen, E.M. 1995. Byfugles bestandsændringer og – tætheder 1976-1994, belyst ved hjælp af punkttællinger. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 111-118.

Jacobsen, E.M. 1996. Engfugles bestandsændringer og -tætheder 1976-1995, belyst ved hjælp af punktoptællinger. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 90: 115-118.

Jacobsen, E.M. 2001. Punkttælling af ynglefugle i 2000 i eng, by og skov. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 153. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, E.M. 2002. Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov. Naturovervågning. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 169. Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, L.B. 1997. Kirkeuglen i Vendsyssel og Himmerland. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 91: 2-3.

Jensen, F.P. og S. Brøgger-Jensen. 1996. Hedepleje – af hensyn til hedens ynglefugle. – Miljø- og energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, F.P. og S. Brøgger-Jensen u. år. Trane Grus grus, Hjejle Pluvialis apricaria og Tinksmed Tringa glareola – status og valg af ynglebiotop i Danmark og Europa. – Ornis Consult A/S. København.

Johansen, B. T. 2002. Vinterforekomst af Munk Sylvia atricapilla i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 96: 67-74.

Johansen, B. m.fl. 1999. Hvad du selv kan gøre for byens natur og fugleliv – med forslag til lokale grønne aktiviteter. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Johansen. B. og E.M. Jacobsen. 1995. Dansk Ornitologisk Forenings havefugleundersøgelse 1994. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Jørgensen, H.E. 1989. Danmarks rovfugle – en statusoversigt. – Frederikshus.

Jørgensen, M. 1991. Fuglelivet på indre Vesterbro 1991. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jørgensen, H.E., J. Madsen og P. Clausen, P. 1994. Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-1992. – Faglig rapport fra DMU, nr. 97.

Kjærbølling, N. 1852. Danmarks Fugle. – København.

Laubek, B. 1995. Udbredelse og fænologi hos rastende og overvintrende Sang- og Pibesvaner i Danmark 1991-93. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 67-82.

Laursen, K., S. Pihl, J. Durinck, M. Hansen, H. Skov, J. Frikke og F. Danielsen. 1997. Numbers and Distribution of Waterbirds in Denmark 1987-1989. – Dan. Rev. Game Biol., 15: 1-184.

Lilleør, O. 2000. Ynglende måger på hustage i Århus og det øvrige Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 94: 149-156.

Linnet, A. 2001. Status for ynglebestande af Trane Grus grus, Hjejle Pluvialis apricaria og Tinksmed Tringa glareola samt lidt andre hedefuglearter i Thy og på Mors. – Naturnyt, 30: 187-196.

Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Odense Universitetsforlag.

Madsen, J., T. Asferg, I. Clausager og H. Noer. 1996. Status og jagttider for danske vildtarter. – Tema-rapport fra DMU 1996/6. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Madsen, J., J.P. Hounisen, E. Bøgebjerg, og H.E. Jørgensen. 1995. Rastende bestande af vandfugle i forsøgsreservaterne, 1985-1993. – Faglig rapport fra DMU nr. 132.

Madsen, J. 1986. Danske rastepladser for gæs. Gåsetællinger 1980-1983. – Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.

Meltofte, H. og J. Fjeldså. 2002. Fuglene i Danmark (2. udg.). – Gyldendals Bogklubber.

Meltofte, H. 1993. Vadefugletrækket gennem Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 87: 1-180.

Møller, A.P. 1975. Sandternen Gelochelidon nilotica som yngle fugl i Danmark. – Danske Fugle, 27: 33-43.

Møller, A.P. 1978. Husskadens Pica pica bestandstæthed, redeplacering og bestandsændringer i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 72: 197-215.

Møller, A.P 1992. Svalerne. – Natur og Museum, 31. årg., hefte 3: 1-31.

Novrup, L. og E. Østergaard. 1997. Sjældne ynglefugle – 25 år i Vestjylland. – Dansk Ornitologisk Forening i Ringkøbing Amt.

Mullarney, K.; L. Svensson og D. Zetterström. 1999. Fugle i felten. Feltbestemmelse af fuglene i Europa og Middelhavsområdet. – Albert Bonniers Forlag, Stockholm.

Olsen, K.M. 1992. Danmarks fugle – en oversigt. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Petersen, B.S. 1996. The Distribution of Birds in Danish Farmland. – Pesticides Research No. 17. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Petersen, B.S. og E.M. Jacobsen. 1997. Population Trends in Danish Farmland Birds. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 37. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

Petersen, B.S. og H. Nøhr. 1992. Pesticiders indflydelse på gulspurvens levevilkår. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 1. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Rasmussen, L.M. 1994. Landsdækkende optælling af Hjejle Pluvialis apricaria i Danmark, oktober 1993. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 88: 161-169.

Rasmussen, L.M. 1999. Analyse af udvikling for ynglende og rastende fugle 1979-99. Tøndermarsken. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 113. Danmarks Miljøundersøgelser.

Rasmussen, L.M. pg K. Fischer. 1997. The breeding population of Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica in Denmark 1976-1996. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 91: 101-108.

Rasmussen, L.M. og K. Laursen. 2000. Fugle i Tøndermarsken – bestandsudvikling og landbrug. – Tema-rapport fra DMU 35/2000. Danmarks Miljøundersøgelser.

Skov, H. 2003. Storken – en kultur og naturhistorie. – Gads Forlag, København.

Snow, D.V. og C. M. Perrins. 1998. The Birds of the Western Paleartic. Concise edition. – Oxford University Press.

Sørensen, U.G. 1995. Truede og sjældne danske ynglefugle 1976-1991. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 89: 1-48.

Thorup, O. 1998. Ynglefuglene på Tipperne 1928-92. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 92: 1-192

Thorup, O. 1999. Engsnarrens Crex crex yngleforhold i kulturlandskabet, og artens fortid, nutid og eventuelle fremtid i Danmark. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 93: 71-81.

Thorup, O. 2003. Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Torp, E. 2002. Da Tranen vendte tilbage. – Fugle og Natur, 22: 24-25.

Tucker, G.M. og M.F. Heath. 1994. Birds in Europe. Their conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 3. BirdLife International.

Østergaard, E. 1986. Yngleforekomsten af Tinksmed Tringa glareola i Danmark 1982-84. – Dansk Ornit. Foren. Tidsskr., 80: 134-136.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Fugle.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig