Andersen, S. T. 1984. Forests at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 24:1.

Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002. Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389.

Bradshaw, R.H.W., G. Hannon & A. Lister. 2003. A long-term perspective on ungulate-vegetation interactions. – Forest Ecology and Management, 181: 267-280.

Buchwald, E. 2001. Hvad kan vi lære af urskovene? -Skoven 34(2): 80-84.

Buttenschøn, R.M. 2007. Græsning og høslæt i naturplejen. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Buttenschøn, J. & R.M. Buttenschøn. 2003. Langtidseffekten af husdyrgræsning II: Skovudvikling under husdyrgræsning. – s. 73-80 i: Austad, I., L.N. Hamre & E. Ådland (red.): Gjengroning av kulturmark. Bergen Museum og HSF, Bergen.

Buttenschøn, R.M. & J. Buttenschøn. 2001. Effekten af husdyrgræsning på vegetation. – pp. 69-90 I: Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn, & T.S. Jensen. 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. -Park og Landskabsserien 34: 1-122. Skov & Landskab.

Christensen, M. & J. Emborg. 1996. Biodiversity in natural versus managed forests in Denmark. -Forest Ecology and Management, 85:47-51.

Christensen, M., K. Hahn, E.P. Mountford, P. Ódor, T. Standovár, D. Rozenbergar, J. Diaci, S.Wijdeven, P. Meyer, S. Winter & T. Vrska. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. – Forest Ecology and Management, 210: 267-282.

Dal, T. & P. Fabricius. 2005. Vorsø Skov VI. Registrering af vedvegetation i skovene og udvalgte prøveflader på Vorsø 2002. – Arbejdsrapport nr. 12. Skov & Landskab.

Emborg, J. 1998. Understorey light conditions and regeneration with respect to the structural dynamics of a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. – Forest Ecology and Management, 106: 83-95.

Emborg, J. 2007. Suppression and release during canopy recruitment in Fagus sylvatica and Fraxinus excelsior, a dendro-ecological study of natural growth patterns and competition. – Ecological Bulletins, 52: 53-68.

Emborg, J., M. Christensen & J. Heilmann-Clausen. 1996. The structure of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. -Forest & Landscape Research, 1(6): 311-333.

Emborg, J., M.Christensen & J. Heilmann-Clausen. 2000. The structural dynamics of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. – Forest Ecology and Management, 126: 173-189.

Emborg, J., K. Hahn & M. Christensen (red.). 2001. Urørt skov i Danmark – status for forskning og forvaltning. – Skovbrugsserien 28: 1-69. Skov & Landskab.

Falinski, J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests – Ecological studies in Bialowieza forest. – Geobotany 8, Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

Graae, B.J. & V.S. Heskjær. 1997. A comparison of understorey vegetation between untouched and managed deciduous forests in Denmark. – Forest Ecology and Management, 96: 111-123.

Hahn, K. & J. Emborg (red.). 2007. Suserup Skov: structures and processes in a temperate, deciduous forest reserve. – Ecological Bulletins, 52: 1-196.

Hannon, G., R.H.W. Bradshaw & J. Emborg. 2000. 6000 years of forest dynamics in Suserup Skov, a semi-natural Danish woodland. – Global Ecology and Biogeography, 9(2): 101-114.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. -Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Hübertz, H. & N. Faurholdt (red.). 1989. Naturpleje i skov. – Skov- og Naturstyrelsen.

Jessen, B. & E. Buchwald. 1997. Særlig beskyttet naturskov – lokaliteter i statsskovene, Bind 1, Øerne og bind 2, Jylland. – Skov- og Naturstyrelsen.

Johansen, K.D. (red.). 1997. Æbelø. Status 1997. Aa. V. Jensens Fonde.

Larsen, J.B. (red.). 1997. Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt skovbrug. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82: 1-252.

Larsen, J.B. 1997. Skovbruget ved en skillevej – teknologisk rationalisering eller biologisk optimering? – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82: 277-308.

Larsen, J.B. 1997. Skoven og landskabet, et multifunktionelt kontinuum – en bæredygtig udvikling gennem funktionsintegration. – I: J. Brandt et al. (red.). Landskabet og de alternative driftsformer. Landskabsøkologiske Skrifter, 6: 5-11.

Larsen, J.B. (red.). 2005. Naturnær skovdrift. -Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.

Larsen, J.B., J. Emborg, F. Rune & P. Madsen. 2001. Skov og biodiversitet – bidrag til handlingsplan for biologisk mangfoldighed og det nationale skovprogram. – Skovbrugsserien 30: 1-55. Skov & Landskab.

Larsen, J.B. & P. Madsen. 2001. Naturnær skovdrift -erfaringer, status for forskningen og muligheder i Danmark. – Skovbrugsserien 29: 1-58. Skov & Landskab.

Larsen, J.B. & Skov- og Naturstyrelsen. 2005. Katalog over skovudviklingstyper i Danmark. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Møller, P.F. 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Møller, P.F. 2000. Natur og forskning i Draved Skov i fortid, nutid og fremtid. – Sønderjysk Månedsskrift 2000/4: 81-93.

Møller, P.F. 2000. Overvågning af og med naturskov. – Urt 24/2: 96-98.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Møller, P.F. 2001. Naturskoven i Høstemark Skov i fortid og nutid. – I: Hald-Mortensen, P. (red.): Høstemark – Status 2001. Aage V. Jensens Fonde, pp. 10-37.

Møller, P.F. & R. Bradshaw. 2001. Geologi i skoven. Geologi – Nyt fra GEUS 2001/4.

Møller, P.F., R.M. Buttenschøn & K. Tybirk. 2002. Forvaltning af egekrat. Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2002/105.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, C.C.N. 2009. Bæredygtig skovdrift – en justering af den naturnære kurs. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 93(3): 1-184.

Niklasson, M. & S.G. Nilsson. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Studentlitteratur.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Oksbjerg, E. & E. Worsøe. 1992. Coppice and pollards in the Danish rural landscape. – News of Forest History 15: 17-22.

Peterken, G. 1996. Natural woodland. Ecology and conservation in northern temperate regions. -Cambridge University Press.

Putman, R.J., 1996. Ungulates in temperate forest ecosystems. – Forest Ecology and Management, 88: 205-214.

Riis-Nielsen, T., I.K. Schmidt, B. Frandsen & T. Binding. 2005. Nørholm Hede. En langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning – Forest & Landscape Research, 35: 1-202. Skov & Landskab.

Ritter, E., L. Dalsgaard & K. Einhorn. 2005. Light, temperature and soil moisture regimes following gap formation in a semi-natural beech-dominated forest in Denmark. – Forest Ecology and Management, 206: 15-33.

Rune, F. (red.). 2001. Biodiversitet i dyrket skov. -Skovbrugsserien 27: 1-136. Skov & Landskab.

Rune, F. 2009. Gribskov. 3 bind. Forlaget Esrum Sø.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige skovtyper.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bæredygtig skovdrift. – Betænkning nr. 1267. Miljøministeriet.

Skov- og Naturstyrelsen. 2002. Danmarks nationale skovprogram. – Miljøministeriet.

Slotte, H. & Göransson (red.). 1996. Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förand ring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog. 2 bind. – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Staun, H. 2005. Skove og skovbrug på Langeland. Langelands Museum.

Staun, H. & O. Klitgaard. 2000. Stævningsskove på Fyn og Langeland – oversigt og status. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 85/2: 53-98.

Staun, H. & O. Klitgaard. 2000. Det praktiske arbejde ved stævningens udførelse – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 85/2: 99-104.

Sørensen, P. & Thomsen, K. (red.). 1992. Danmarks naturskove. – Nepenthes.

Tanninen, T., B. Storrank, I. Haugen, P.F. Møller, R. Löfgren, I. Thorsteinsson & H. Ragnarsson. 1994. Naturskogar i Norden. – Nordisk Ministerråd. Nord 1994:7.

Thomsen, K. 1996. Alle tiders urskov. Danmarks vilde skove i fortid og nutid. – Nepenthes Forlag, Århus.

Thomsen, K. 2000. Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Nepenthes Forlag, Århus.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. Philipsens Forlag, København.

Vera, F.W.M. 2000. Grazing ecology and forest history. CAB International. Oxford.

Vesterdal, L. & M. Christensen. 2007. The carbon pool in a Danish semi-natural forest. – Ecological Bulletins 52: 113-122.

Wolf, A., P.F. Møller, R.H.W. Bradshaw & J. Bigler. 2004. Storm damage and long-term mortality in a semi-natural, temperate deciduous forest. -Forest Ecology and Management, 188: 197-210.

Worsøe, E. 1979. Stævningsskovene. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Driftsbetingede skovtyper.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig