Litteratur: Driftsbetingede skovtyper

Andersen, S. T. 1984. Forests at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 24:1.

Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002. Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389.

Bradshaw, R.H.W., G. Hannon & A. Lister. 2003. A long-term perspective on ungulate-vegetation interactions. – Forest Ecology and Management, 181: 267-280.

Buchwald, E. 2001. Hvad kan vi lære af urskovene? -Skoven 34(2): 80-84.

Buttenschøn, R.M. 2007. Græsning og høslæt i naturplejen. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Buttenschøn, J. & R.M. Buttenschøn. 2003. Langtidseffekten af husdyrgræsning II: Skovudvikling under husdyrgræsning. – s. 73-80 i: Austad, I., L.N. Hamre & E. Ådland (red.): Gjengroning av kulturmark. Bergen Museum og HSF, Bergen.

Buttenschøn, R.M. & J. Buttenschøn. 2001. Effekten af husdyrgræsning på vegetation. – pp. 69-90 I: Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn, & T.S. Jensen. 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. -Park og Landskabsserien 34: 1-122. Skov & Landskab.

Christensen, M. & J. Emborg. 1996. Biodiversity in natural versus managed forests in Denmark. -Forest Ecology and Management, 85:47-51.

Christensen, M., K. Hahn, E.P. Mountford, P. Ódor, T. Standovár, D. Rozenbergar, J. Diaci, S.Wijdeven, P. Meyer, S. Winter & T. Vrska. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. – Forest Ecology and Management, 210: 267-282.

Dal, T. & P. Fabricius. 2005. Vorsø Skov VI. Registrering af vedvegetation i skovene og udvalgte prøveflader på Vorsø 2002. – Arbejdsrapport nr. 12. Skov & Landskab.

Emborg, J. 1998. Understorey light conditions and regeneration with respect to the structural dynamics of a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. – Forest Ecology and Management, 106: 83-95.

Emborg, J. 2007. Suppression and release during canopy recruitment in Fagus sylvatica and Fraxinus excelsior, a dendro-ecological study of natural growth patterns and competition. – Ecological Bulletins, 52: 53-68.

Emborg, J., M. Christensen & J. Heilmann-Clausen. 1996. The structure of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. -Forest & Landscape Research, 1(6): 311-333.

Emborg, J., M.Christensen & J. Heilmann-Clausen. 2000. The structural dynamics of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. – Forest Ecology and Management, 126: 173-189.

Emborg, J., K. Hahn & M. Christensen (red.). 2001. Urørt skov i Danmark – status for forskning og forvaltning. – Skovbrugsserien 28: 1-69. Skov & Landskab.

Falinski, J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests – Ecological studies in Bialowieza forest. – Geobotany 8, Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

Graae, B.J. & V.S. Heskjær. 1997. A comparison of understorey vegetation between untouched and managed deciduous forests in Denmark. – Forest Ecology and Management, 96: 111-123.

Hahn, K. & J. Emborg (red.). 2007. Suserup Skov: structures and processes in a temperate, deciduous forest reserve. – Ecological Bulletins, 52: 1-196.

Hannon, G., R.H.W. Bradshaw & J. Emborg. 2000. 6000 years of forest dynamics in Suserup Skov, a semi-natural Danish woodland. – Global Ecology and Biogeography, 9(2): 101-114.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. -Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Hübertz, H. & N. Faurholdt (red.). 1989. Naturpleje i skov. – Skov- og Naturstyrelsen.

Jessen, B. & E. Buchwald. 1997. Særlig beskyttet naturskov – lokaliteter i statsskovene, Bind 1, Øerne og bind 2, Jylland. – Skov- og Naturstyrelsen.

Johansen, K.D. (red.). 1997. Æbelø. Status 1997. Aa. V. Jensens Fonde.

Larsen, J.B. (red.). 1997. Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt skovbrug. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82: 1-252.

Larsen, J.B. 1997. Skovbruget ved en skillevej – teknologisk rationalisering eller biologisk optimering? – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82: 277-308.

Larsen, J.B. 1997. Skoven og landskabet, et multifunktionelt kontinuum – en bæredygtig udvikling gennem funktionsintegration. – I: J. Brandt et al. (red.). Landskabet og de alternative driftsformer. Landskabsøkologiske Skrifter, 6: 5-11.

Larsen, J.B. (red.). 2005. Naturnær skovdrift. -Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.

Larsen, J.B., J. Emborg, F. Rune & P. Madsen. 2001. Skov og biodiversitet – bidrag til handlingsplan for biologisk mangfoldighed og det nationale skovprogram. – Skovbrugsserien 30: 1-55. Skov & Landskab.

Larsen, J.B. & P. Madsen. 2001. Naturnær skovdrift -erfaringer, status for forskningen og muligheder i Danmark. – Skovbrugsserien 29: 1-58. Skov & Landskab.

Larsen, J.B. & Skov- og Naturstyrelsen. 2005. Katalog over skovudviklingstyper i Danmark. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Møller, P.F. 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Møller, P.F. 2000. Natur og forskning i Draved Skov i fortid, nutid og fremtid. – Sønderjysk Månedsskrift 2000/4: 81-93.

Møller, P.F. 2000. Overvågning af og med naturskov. – Urt 24/2: 96-98.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Møller, P.F. 2001. Naturskoven i Høstemark Skov i fortid og nutid. – I: Hald-Mortensen, P. (red.): Høstemark – Status 2001. Aage V. Jensens Fonde, pp. 10-37.

Møller, P.F. & R. Bradshaw. 2001. Geologi i skoven. Geologi – Nyt fra GEUS 2001/4.

Møller, P.F., R.M. Buttenschøn & K. Tybirk. 2002. Forvaltning af egekrat. Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2002/105.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, C.C.N. 2009. Bæredygtig skovdrift – en justering af den naturnære kurs. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 93(3): 1-184.

Niklasson, M. & S.G. Nilsson. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Studentlitteratur.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Oksbjerg, E. & E. Worsøe. 1992. Coppice and pollards in the Danish rural landscape. – News of Forest History 15: 17-22.

Peterken, G. 1996. Natural woodland. Ecology and conservation in northern temperate regions. -Cambridge University Press.

Putman, R.J., 1996. Ungulates in temperate forest ecosystems. – Forest Ecology and Management, 88: 205-214.

Riis-Nielsen, T., I.K. Schmidt, B. Frandsen & T. Binding. 2005. Nørholm Hede. En langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning – Forest & Landscape Research, 35: 1-202. Skov & Landskab.

Ritter, E., L. Dalsgaard & K. Einhorn. 2005. Light, temperature and soil moisture regimes following gap formation in a semi-natural beech-dominated forest in Denmark. – Forest Ecology and Management, 206: 15-33.

Rune, F. (red.). 2001. Biodiversitet i dyrket skov. -Skovbrugsserien 27: 1-136. Skov & Landskab.

Rune, F. 2009. Gribskov. 3 bind. Forlaget Esrum Sø.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige skovtyper.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bæredygtig skovdrift. – Betænkning nr. 1267. Miljøministeriet.

Skov- og Naturstyrelsen. 2002. Danmarks nationale skovprogram. – Miljøministeriet.

Slotte, H. & Göransson (red.). 1996. Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förand ring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog. 2 bind. – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Staun, H. 2005. Skove og skovbrug på Langeland. Langelands Museum.

Staun, H. & O. Klitgaard. 2000. Stævningsskove på Fyn og Langeland – oversigt og status. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 85/2: 53-98.

Staun, H. & O. Klitgaard. 2000. Det praktiske arbejde ved stævningens udførelse – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 85/2: 99-104.

Sørensen, P. & Thomsen, K. (red.). 1992. Danmarks naturskove. – Nepenthes.

Tanninen, T., B. Storrank, I. Haugen, P.F. Møller, R. Löfgren, I. Thorsteinsson & H. Ragnarsson. 1994. Naturskogar i Norden. – Nordisk Ministerråd. Nord 1994:7.

Thomsen, K. 1996. Alle tiders urskov. Danmarks vilde skove i fortid og nutid. – Nepenthes Forlag, Århus.

Thomsen, K. 2000. Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Nepenthes Forlag, Århus.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. Philipsens Forlag, København.

Vera, F.W.M. 2000. Grazing ecology and forest history. CAB International. Oxford.

Vesterdal, L. & M. Christensen. 2007. The carbon pool in a Danish semi-natural forest. – Ecological Bulletins 52: 113-122.

Wolf, A., P.F. Møller, R.H.W. Bradshaw & J. Bigler. 2004. Storm damage and long-term mortality in a semi-natural, temperate deciduous forest. -Forest Ecology and Management, 188: 197-210.

Worsøe, E. 1979. Stævningsskovene. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Driftsbetingede skovtyper.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig