Aebischer, N.J. og G.R. Potts. 1990. Long-term changes in numbers of cereal invertebrates assessed by monitoring. – Proceedings of Brighton Crop Protection Conference 1990. Pests & Diseases, s. 163-172.

Andreasen, C., H. Stryhn og J.C. Streibig. 1996. Declines in the Danish arable flora. – Journal of Applied Ecology, 33: 619-626.

Anonym. 2003. Bekæmpelsesmiddelstatistik 2002. – Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 5. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Barker, A. & C. Reynolds. 2000. Sawfly abundance and distribution on farmland. – The Game Conservancy Trust Review of 1999: 91-95.

Bavnhøj, H. og J.K. Kjærgaard. 1995. Ulvefod på vejskrænter. Urt, 19. årg.: 23-26.

Booij, C.J.H. og J. Noorlander. 1992: Farming systems and insect predators. – Agriculture, Ecosystems and Environment, 40: 125-135.

Brandt, J., J. Holmes, D. Larsen og M.M. Madsen. 1996. Småbiotoperne i det danske agerland 1991. – Landskabsøkologiske skrifter nr. 3. Publikationer fra Roskilde Universitetscenter.

Børgesen, F. og C. Jensen. 1904. Utoft hedeplantage. En floristisk undersøgelse af et stykke hede i Vestjylland – Botanisk Tidsskrift, 26: 177-221.

Christiansen, S.G. 1998. Orkidéer på vejkanter. Urt, 22. årg.: 102-103.

Degn, H.J. 1998. Fra mark til hede. I Strandberg, M. (red.). Hedens kultur og natur, s. 9-12. – Rhodos, København.

Ejrnæs, R., J.P Berthelsen og J. Fredshavn. 1998. Naturen og landbruget. – TEMA-rapport fra DMU nr. 20. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Ellenberg, H., H.E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner og D. Paulissen. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. – Scripta Geobotanica nr. 18 (2. udg.).

Ferdinansen, C. 1918. Undersøgelser over danske ukrudtsformationer på mineraljorder. – Nordisk Forlag, København.

Firbank, L.G., N. Carter, J.F. Darbyshire og G.R. Potts (red.). 1991. The ecology of temperate cereal fields. – Blackwell, Oxford.

Friis, K., J. Reddersen & I.K. Petersen. 1999. Tilplantning af dyrkede marker med energipil: Effekter på regnormefaunaen. – Flora og Fauna 105: 71-78.

Grant, R., G. Blicher-Mathiesen, PG. Jensen og P Rasmussen. 2005. Landovervågningsoplande 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. – Faglig rapport fra DMU nr. 552.

Hald, A.B. (red.). 1989. Dyrkede markers kanter i Naturforvaltningsperspektiv / Conservation strategies for field boundaries and field marginal areas. DMU-OIKOS seminar 19. april 1989. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Hald, A.B. 1995. Landbrug, natur og bæredygtighed / Sustainable agriculture and wild-life. – Jord og Viden, 19: 9-12.

Hald, A.B. 1997. Growth and seed production of three weed species at sublethal herbicide dosage. Bekæmpelsesmiddelforskning 30. – Energi- og Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Hald, A.B. 1998. Sustainable agriculture and nature values using Vejle County as a study area. – NERI Technical Report 222. Energiog Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Hald, A.B. 1999. The impact of changing the season in which cereals are sown on the diversity of weed flora in rotational fields in Denmark. – Journal of Applied Ecology, 36: 24-32.

Hald, A.B. 1999. Landbrug & Agerlandets Natur: Samspil – modspil. Fremtidig samspil? I Agger, P., K.B. Andersen, E.H. Petersen og J. Primdahl (red.). Temarapport nr. 1, Natur og landbrug, s. 24-34 – Naturrådet.

Hald, A.B. 1999. Weed vegetation (wild flora) of long established organic versus conventional cereal fields in Denmark.- Annals of Applied Biology, 134: 307-314.

Hald, A.B. 2002. Impact of agricultural fields on vegetation of stream border ecotones in Denmark. Agriculture, Ecosystems & Environment, 89: 127-135.

Hald, A.B. 2002. Økologisk Jordbrug og natur. – Jord og Viden, 147 (15): 14-17.

Hald, A.B. 2004: Vejkanter som spredningskorridorer. Jord og Viden, 149 (9): 14-15.

Hald, A.B. og J. Reddersen, J. 1990. Fugleføde i kornmarker – insekter og vilde planter. – Miljøprojekt 125. Energi- og Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Hald, A.B. og T. Lund. 1994. Fire sprøjtefri driftsmetoder af markers randzoner. Konsekvenser for vilde planter, insekter og økonomi – Faglig Rapport fra DMU nr. 103.

Hald, A.B., H. Pontoppidan, J. Reddersen og H. Elbek-Pedersen. 1994. Sprøjtefri randzoner i sædskiftemarker. Plante- og insektliv samt udbytter: Landsforsøg 1987-92. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 6. – Energi- og Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Hansen, K. 1981. Dansk Feltflora. – Gyldendal, København.

Hansen, K. og J. Jensen. 1972. The vegetation on roadsides in Denmark. – Dansk Botanisk Arkiv, 28,2: 1-61.

Hassan, S.A., F. Bigler, H. Bogenschutz, E. Boller, J. Brun, P Chiverton, P Edwards, F. Mansour, E. Naton, P.A. Oomen, W.PJ. Overmeer, L. Polgar, W. Rieckmann, L. Samsøe-Petersen, A. Stäubli, G. Sterk, K. Tavares, J.J. Tuset, G. Viggiani og A.G. Vivas. 1988. Results of the fourth joint pesticide testing programme carried out by the IOBC/WPRS-Working Group ‘Pesticides and Beneficial Organisms’. – Journal of Applied Entomology, 105: 321-329.

Holst, J. 1987. En undersøgelse af vegetation og flora på opgivne tørre, sandede landbrugsarealer på Djursland. – Marginaljorder og miljøinteresser. Miljøministeriets projektundersøgelser 1986. Teknikerrapport nr. 17. – Energi- og Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Jensen, H.A. og G. Kjellsson. 1995. Frøpuljens størrelse og dynamik i moderne landbrug. 1. Ændringer i frøindholdet i agerjord 1964-1989. – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 13.

Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservat Vorsø i Horsens F jord – Botanisk Tidsskrift 63, bind: 1-203.

Kronvang, B., H.L. Iversen, J.O. Jørgensen, I. Paulsen, J.P Jensen, D. Conley, T. Ellermann, K.D. Laursen, L. Wiggers, L.F. Jørgensen og J. Stockmarr. 2001. Fosfor i jord og vand-udvikling, status og perspektiver. Danmarks Miljøundersøgelser. – Faglig rapport fra DMU nr. 380.

Lange, H.G. og I.S. Jelnes. 2002. Danske vejkanter i agerlandet. Specialerapport. – Afdeling for Botanisk Økologi, Aarhus Universitet.

Lorentzen, H.P. 1988. Indvandringen af vilde planter på Vorsøs marker efter dyrkningens ophør. I Meltofte, H. (red.). Naturpejlinger. 16 undersøgelser af planter og dyr på danske naturreservater, s. 99-111. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen

Madsen, B.M. 1999. Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov? – Dansk Dendrologisk Årsskrift, XVII: 7-55.

Mikkelsen, V.M. 1970. Agerlandets vilde flora.

I Nørrevang, A. og T.J. Meyer (red.). Danmarks Natur, 8, s. 179-260. Politikens Forlag, København.

Mikkelsen, V.M. 1976. Botanik III. 3. udg. 2. oplag. – DSR Forlag, København.

Mikkelsen, V.M. 1989. Cultivated fields. I Vestergaard, P. og K. Hansen, K. (red.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark, s. 73-80. – Opera Botanica, 96.

Miljøstyrelsen 2003. Bekæmpelsesmiddelstatistik 2002. – Orientering fra Miljøstyrelsen 5/2003.

Mogensen, B., J.P. Berthelsen, A.B. Hald, K. Hansen, J.L. Jeppesen, P. Odderskær, J. Reddersen, J. Fredshavn og P.H. Krogh. 1997. Livsbetingelser for den vilde flora og fauna på braklagte arealer. En litteraturudredning. Danmarks Miljøundersøgelser. – Faglig rapport fra DMU, nr. 182.

Mogensen, B. 1994. Succession på opgivne marker. Specialerapport. – Botanisk Institut, Københavns Universitet.

Moreby, S.J., N.J. Aebischer og N.W. Sotherton. 1994. A comparison of the flora and arthropod fauna of organically and conventionally grown winter wheat in southern England. – Annals of Applied Biology, 125: 13-27.

Pedersen, A. 1987. Indvandring til pionerbuskads. – Urt 1987: 44-53.

Reddersen, J. 1997. The arthropod fauna of organic versus conventional cereal fields in Denmark. – Biological Agriculture and Horticulture, 15: 61-71.

Reddersen, J., S. Elmholt og S. Holm. 1998. Indirect effects of fungicides and herbicides on arthropods. Response to treatment-induced variations in leaf fungi and weeds in winter wheat 1994-1995. – Pesticides Research 44. Energi- og Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, København.

Reenberg, A. 1999. Landbrugslandskabets variation i tid og rum. Natur og landbrug. – Temarapport nr. 1. Naturrådet.

Samsøe-Petersen, L. 1995. Effects of 37 fungicides on the rove beetle Aleochara bilineata (Col.: Staphylinidae) in the laboratory. – Entomophaga, 40: 145-152.

Samsøe-Petersen, L. 1995. Effects of 67 herbicides and plant growth regulators on the rove beetle Aleochara bilineata (Col.: Staphylinidae) in the laboratory. – Entomophaga, 40: 95-104.

Thorbek, P. og C.J. Topping. 2005. The influence of landscape diversity and heterogeneity on spatial dynamics of agrobiont linyphiid spi-ders: An individual-based model. – BioCon-trol, 50: 1-33.

Topping, C. J., J.U. Jepsen, P. Pertoldi, P. Odderskær, P. Lange og A.B. Madsen. 2002. ALMaSS – et nyt værktøj til brug i naturforvaltningen. – Aktuel Naturvidenskab, 1: 22-25.

Tybirk, K., E. Aude, R. Ejrnæs, J. Reddersen, A.B. Hald, L. Riberholdt, C. Jonsson, J.E. Jørgensen, M. Gramstrup, P.R. Andreasen, L.R. Vind, A. Dalsgaard, N.V. Jensen, P. Odderskær og H. Sell. 2001. Botanical conservation values in Danish hedgerows. I Barr, C. og S. Petit (red.). Hedgerows of the World: their ecological functions in different landscapes, s. 299-308. – Proc. 2001 UK-IALE Conference, University of Birmingham.

Vestergaard, P. og A. Reenberg. 1994. Braklægning og naturinteresser. – Jord og Viden, 139: 3-5.

Vind, L.R. og P.R. Andreasen. 1997. En undersøgelse af agerlandets småbiotoper. Specialerapport. – Botanisk Institut, Københavns Universitet.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Det dyrkede land.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig