Kun gentagne registreringer kan give oplysning om ændringer af arternes fordeling i det åbne land. Dette informationsgrundlag har vi næppe i dag, men der findes dog nu så mange oplysninger, at der har kunnet udarbejdes officielle lister over den bestandsmæssige status for en lang række organismegrupper. Disse såkaldte rødlister følger en bestemt inddeling i sjældenhedsgrupper, som benyttes internationalt efter forslag fra den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN).

Man opererer med følgende grupper: R (rare): sjælden; V (vulnerable): sårbar; E (endangered): akut truet; Ex (extinct): forsvundet. Arter, der henføres til disse kategorier, kaldes rødlistearter (se boks 5-1). Herudover anvendes betegnelsen X om særlig hensynskrævende arter, der trods fortsat forholdsvis stor hyppighed har oplevet en halvering af bestandene siden 1960, og A om særlig ansvarskrævende arter, af hvilke de danske bestande udgør en betydelig andel af den globale bestand. De to sidstnævnte artsgrupper kaldes ofte gullistearter.

Miljøministeriet har udgivet Rødliste 90 og Rødliste 1997 samt Gulliste 1997, og der finder en løbende revision sted, som kan følges på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Her kan man få et skøn over arternes fordeling på naturtyper (tabel 15-1).

Det åbne land som helhed rummer en meget stor del af de sjældne og truede arter med svampe og laver som en undtagelse, men det er tydeligt, at landbrugslandet, til trods for at det har langt det største areal, ikke rummer særlig mange rødlistearter, og den dyrkede jord kun meget få.

Så godt som alle pattedyr og fugle på listen er beskyttet af fredning i henhold til jagtlovene, og krybdyr og padder er totalfredede. For insekter, planter og svampe er blot få af listearterne specielt beskyttede. Blandt de fredede arter findes planter og dyr, der i kraft af deres tiltalende eller imponerende udseende kunne friste til indsamling – f.eks. orkidéer og nogle få sommerfugle, men mange af de mere uanselige arter trænger også til beskyttelse. Måske ville det være mere rimeligt at udvide artsfredningen til alle arter på rødlisten.

TABEL 15-1. Rødlistede arter i det åbne land fordelt på naturtyper og organismegrupper. Hvirveldyr omfatter padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Baseret på Rødliste 1997. Guldsmede er inkluderet i sommerfuglegruppen. Mange arter forekommer i flere naturtyper, derfor kan man ikke få det samlede artsantal for det åbne land ved at sammenlægge tallene fra de enkelte lokaliteter. Til sammenligning er angivet tal fra skovene. Det ses, at bortset fra svampe rummer det åbne land flere rødlistearter end skovene. I forhold til arealet er der forholdsvis få rødlistearter i agerlandet.
Areal km2 Svam- pe Laver Kar- plan- ter Som- mer- fugle og svirre- fluer Biller og Tæger Hvir- vel- dyr Alle
Hele landet, alle arter 43600 3000 950 1050 1300 3730 271 10301
Hele landet, rød- liste- arter 878 574 220 289 979 96 3036
Ager- land 25300 12 67 10 9 111 12 221
Heder 830 1 48 12 21 50 7 139
Moser og enge 1960 25 11 50 77 156 27 346
Kyst og klit 920 25 92 49 57 144 26 393
Lys- åbent tørt græs- land 260 103 17 68 53 224 16 481
Sten og klipper 155 3 158
Det åbne land i alt 29270 155 370 156 167 513 68 1429
Skove 4860 746 205 55 143 488 23 1660

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Rødlister og gullister.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig