Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389 2002.

Barbosa, P. & M. R. Wagner. 1989. Introduction to Forest and Shade Tree Insects. – Academic Press, California.

Beatty, S.W. & E.L. Stone. 1986. The variety of soil microsites created by tree falls. – Canadian journal of forest research, 16: 539-548.

Bejer, B. 1980. Hvirvelløse dyr som lever af træerne. – I: Nørrevang, A. & J. Lundø (red.). Danmarks Natur, Bind 6, Skovene: 425-479. Politikens Forlag, København.

Bejer-Petersen, B. 1972. Nonnen, Lymantria monacha L., i Danmark (Lep., Lymantriidae). – Entomologiske Meddelelser, 40: 129-139.

Bejer-Petersen, B. 1974. Angrebene af nonnen (Lymantria monacha L.) i Danmark. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 59: 59-80.

Bevan, D. 1987. Forest Insects. A guide to insects feeding on trees in Britain. – Forestry Commision, Handbook 1, HMSO Books, London.

Bigler, J. 2002. Stormfald – og dets betydning som dynamisk faktor for urørt skov i Danmark. Specialeopgave på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Bigler, J. 2005. Rodkager – en del af skovens dynamik. – Skoven 3: 146-147.

Bigler, J. & A. Wolf. 2007. Structural impact of gale damage on Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. – Ecological Bulletins, 52: 69-80.

Buttenschøn, R.M. 2007. Græsning og høslæt i naturplejen. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Buttenschøn, J. & R.M. Buttenschøn. 2003. Langtidseffekten af husdyrgræsning II: Skovudvikling under husdyrgræsning. – p. 73-80 I: Austad, I., L.N. Hamre & E. Ådland (red.): Gjengroning av kulturmark. Bergen Museum og HSF, Bergen.

Buttenschøn, R.M. & J. Buttenschøn. 2001. Effekten af husdyrgræsning på vegetation. – pp. 69-90 I: Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn & T.S. Jensen. 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. -Park og Landskabsserien, 34: 1-122. Skov & Landskab.

Buttenschøn, R.M., T.L. Madsen, P. Madsen & C.R. Olesen. 2009. Effekten af græsning på skovbryn, skov og skovetablering, – s. 92-95 I: Kanstrup, N., T. Asferg, B.J. Thorsen & T.S. Jensen (red.): Vildt og Landskab. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Skov & Landskab, Københavns Universitet, og Danmarks Jægerforbund.

Bygebjerg, R. 2004. Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 2000-2003 (Diptera, Syrphidae). – Entomologiske Meddelelser, 72: 81-100.

Cappelen, J. & B. Jørgensen. 1999. Observed Wind Speed and Direction in Denmark – with climatological Standard Normals, 1961-90. – Technical report 99-13, Danish Meteorological Institute.

Enevoldsen, K. 2000. Ny opgørelse: 3,6 millioner m3. – Skoven, 32 (1): 6-7.

Falinski, J.B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests – Ecological studies in Bialowieza forest, Geobotany 8, Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

Fodgaard, S. 2000. Stormfald gennem tiderne. -Skoven, 33(3): 144-148.

Fodgaard, S. 2003. Skovbrande i statsskovene. Skoven, 36(9): 422-423.

Gardiner, B.A. & C.P. Quine. 2000. Management of forests to reduce the risk of abiotic damage – a review with particular reference to the effects of strong winds. – Forest Ecology and Management, 135, pp. 261-277.

Harding, S. 2004. Nåleskovens forbandelser – skadeinsekterne. – Flora & Fauna, 110: 105-108.

Harding, S. & H.P. Ravn. 1982. Danske fund af de tre elmebarkbillearter i relation til elmesygen. - Tidsskrift for Planteavl, 86: 477-495.

Hartmann, P. 1982. Stormfaldets omfang i Hedeselskabets regi. – Skoven 24 (1): 9.

Hughes, J.W. & T.J. Fahey. 1991. Colonization dynamics of herbs and shrubs in a disturbed northern hardwood forest. – Journal of Ecology, 79: 605-616.

Jakobsen, B. 1986. Abiotiske skader i danske skove i tiden 1890-1984. – Beretning nr. 342. Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 40/3: 213-224.

Jensen, T.S. & B. Bejer. 1985. Registrering og bekæmpelse af nonnen i Danmark 1978-84. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 70: 182-205.

Jonsson, B.G. & P. Esseen. 1990. Treefall disturbance maintains high bryophyte diversity in a boreal spruce forest. – Journal of Ecology, 78: 924-936.

Jørum, P. & M. Hvass. 2003. Når bladene falder - nogle følger af elmesygen for den danske billefauna (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser, 71: 3-32.

Jørum, P., V. Mahler & J. Pedersen. 2006. Fund af biller i Danmark, 2005 (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser, 74: 107-134.

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B.J. Thorsen & T.S. Jensen. 2009. Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. – Skov- og Naturstyrelsen.

Liechty, H.O., M.F. Jurgensen, G.D. Mroz, & M.R. Gale. 1997. Pit and mound topography and its influence on storage of carbon, nitrogen, and organic matter within an old-growth forest. – Canadian Journal of Forest Research, 27: 1992-1997.

Lovett, G.M. & A.E. Ruesink. 1995. Carbon and nitrogen mineralization from decomposing gypsy moth frass. – Oecologia 104: 133-138.

Meulengracht-Madsen, J. 1999. Bøgenonnen, Callitearapudibunda L., et masseangreb i Dyrlev Skov. - Lepidoptera, 7: 257-265.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Møller, P.F., R.M. Buttenschøn & K. Tybirk. 2002. Forvaltning af egekrat. Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2002/105.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.S. 2004. Det hvide W, Satyrium w-album (Knoch, 1782). – I: Den danske Rødliste/Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur. Danmarks Miljøundersøgelser, [2004]. Findes på http://redlist.dmu.dk

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2005. Små dyr i skoven. 3.udg. – Gyldendal, København.

Peterken, G. 1996. Natural woodland. Ecology and conservation in northern temperate regions. - Cambridge University Press.

Putman, R.J. 1996. Ungulates in temperate forest ecosystems. – Forest Ecology and Management, 88: 205-214.

Quine, C., M. Coutts, B. Gardiner & G. Pyatt. 1995. Forests and wind: Management to minimise damage. – Forestry Commission Bulletin, 114.

Rasmussen, P., K. Christensen & J.D. Møller. 2002. Elmesyge i geologisk perspektiv. – Naturens Verden, 85(1): 36-40.

Ravn, H.P. 1983. Stormfald og insektproblemer. - Kaskelot 57: 12-17.

Ravn, H.P. 1985. Expansion of the population of Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae) and their local dispersal following gale disaster in Denmark. – Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 99: 26-33.

Ravn, H.P. 2005. Insektskader efter stormfald. - Skoven, 38(2): 80-83.

Ravn, H.P. & S. Harding. 2000. Stormfald og opformering af barkbiller. – Skov og Natur Videnblad, nr. 8.10-4.

Rune, F. & I.M. Thomsen. 2005. Rodfordærver - skovens værste skadesvamp. – I: Svampe i verden. Særtryk fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme, s. 16-21.

Seastedt, T.R. & D.A. Crossley. 1984. The influence of arthropods on ecosystems. – BioScience, 34: 157-161.

Stadler, B., S. Solinger & B. Michalzik. 2001. Insect herbivores and the nutrient flow from the canopy to the soil in coniferous and deciduous forests. - Oecologia, 126: 104-113.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministe-riet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Sørensen, K. W. 1982. Stormfaldet i statsskovene. Skoven, 14 (1): 8.

Tanninen, T., B. Storrank, I. Haugen, P.F. Møller, R. Löfgren, I. Thorsteinsson & H. Ragnarsson. 1994. Naturskogar i Norden. – Nordisk Ministerråd. Nord 1994: 7.

Thomsen, H. S. 1970. Stormfaldet i danske skove 1967 og 1968. Kulturgeografi, 115-116 (3-4): 113-131.

Thomsen, I.M., S. Skov, J. Grønning & A.D. Lind. 2001. Tøndersvamp i bøgenaturskov i relation til produktionsskov. – Skovbrugsserien 31: 1-48. Skov & Landskab.

Thomsen, M., N.F. Buchwald & P.A. Hauberg. 1949. Angreb af Cryptococcus fagi, Nectria galligena og andre parasiter på bøg i Danmark 1939-43. – Det Forstlige Forsøgsvæsen, 18: 93-326 + 43 tavler.

Weismann, C. 1931 (1985). Vildtets og Jagtens historie i Danmark. – C.A. Reitzels Forlag. 2. udg. som fotografisk optryk af førsteudgaven i 1985 på Forlaget Skippershoved.

Wolf, A., P.F. Møller, R.H.W. Bradshaw & J. Bigler. 2004. Storm damage and long-term mortality in a semi-natural, temperate deciduous forest. - Forest Ecology and Management, 188: 197-210.

Zimmer, M. 2001. Freisetzung von Nährstoffen aus den Faeces phytophager Insekten durch coprophage Asseln (Isopoda, Oniscidea). – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 13: 45-49.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Dynamik og forstyrrelser i skoven.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig