Litteratur: Dynamik og forstyrrelser i skoven

Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389 2002.

Barbosa, P. & M. R. Wagner. 1989. Introduction to Forest and Shade Tree Insects. – Academic Press, California.

Beatty, S.W. & E.L. Stone. 1986. The variety of soil microsites created by tree falls. – Canadian journal of forest research, 16: 539-548.

Bejer, B. 1980. Hvirvelløse dyr som lever af træerne. – I: Nørrevang, A. & J. Lundø (red.). Danmarks Natur, Bind 6, Skovene: 425-479. Politikens Forlag, København.

Bejer-Petersen, B. 1972. Nonnen, Lymantria monacha L., i Danmark (Lep., Lymantriidae). – Entomologiske Meddelelser, 40: 129-139.

Bejer-Petersen, B. 1974. Angrebene af nonnen (Lymantria monacha L.) i Danmark. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 59: 59-80.

Bevan, D. 1987. Forest Insects. A guide to insects feeding on trees in Britain. – Forestry Commision, Handbook 1, HMSO Books, London.

Bigler, J. 2002. Stormfald – og dets betydning som dynamisk faktor for urørt skov i Danmark. Specialeopgave på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Bigler, J. 2005. Rodkager – en del af skovens dynamik. – Skoven 3: 146-147.

Bigler, J. & A. Wolf. 2007. Structural impact of gale damage on Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. – Ecological Bulletins, 52: 69-80.

Buttenschøn, R.M. 2007. Græsning og høslæt i naturplejen. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Buttenschøn, J. & R.M. Buttenschøn. 2003. Langtidseffekten af husdyrgræsning II: Skovudvikling under husdyrgræsning. – p. 73-80 I: Austad, I., L.N. Hamre & E. Ådland (red.): Gjengroning av kulturmark. Bergen Museum og HSF, Bergen.

Buttenschøn, R.M. & J. Buttenschøn. 2001. Effekten af husdyrgræsning på vegetation. – pp. 69-90 I: Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn & T.S. Jensen. 2001. Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. -Park og Landskabsserien, 34: 1-122. Skov & Landskab.

Buttenschøn, R.M., T.L. Madsen, P. Madsen & C.R. Olesen. 2009. Effekten af græsning på skovbryn, skov og skovetablering, – s. 92-95 I: Kanstrup, N., T. Asferg, B.J. Thorsen & T.S. Jensen (red.): Vildt og Landskab. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Skov & Landskab, Københavns Universitet, og Danmarks Jægerforbund.

Bygebjerg, R. 2004. Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 2000-2003 (Diptera, Syrphidae). – Entomologiske Meddelelser, 72: 81-100.

Cappelen, J. & B. Jørgensen. 1999. Observed Wind Speed and Direction in Denmark – with climatological Standard Normals, 1961-90. – Technical report 99-13, Danish Meteorological Institute.

Enevoldsen, K. 2000. Ny opgørelse: 3,6 millioner m3. – Skoven, 32 (1): 6-7.

Falinski, J.B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests – Ecological studies in Bialowieza forest, Geobotany 8, Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht, The Netherlands.

Fodgaard, S. 2000. Stormfald gennem tiderne. -Skoven, 33(3): 144-148.

Fodgaard, S. 2003. Skovbrande i statsskovene. Skoven, 36(9): 422-423.

Gardiner, B.A. & C.P. Quine. 2000. Management of forests to reduce the risk of abiotic damage – a review with particular reference to the effects of strong winds. – Forest Ecology and Management, 135, pp. 261-277.

Harding, S. 2004. Nåleskovens forbandelser – skadeinsekterne. – Flora & Fauna, 110: 105-108.

Harding, S. & H.P. Ravn. 1982. Danske fund af de tre elmebarkbillearter i relation til elmesygen. - Tidsskrift for Planteavl, 86: 477-495.

Hartmann, P. 1982. Stormfaldets omfang i Hedeselskabets regi. – Skoven 24 (1): 9.

Hughes, J.W. & T.J. Fahey. 1991. Colonization dynamics of herbs and shrubs in a disturbed northern hardwood forest. – Journal of Ecology, 79: 605-616.

Jakobsen, B. 1986. Abiotiske skader i danske skove i tiden 1890-1984. – Beretning nr. 342. Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 40/3: 213-224.

Jensen, T.S. & B. Bejer. 1985. Registrering og bekæmpelse af nonnen i Danmark 1978-84. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 70: 182-205.

Jonsson, B.G. & P. Esseen. 1990. Treefall disturbance maintains high bryophyte diversity in a boreal spruce forest. – Journal of Ecology, 78: 924-936.

Jørum, P. & M. Hvass. 2003. Når bladene falder - nogle følger af elmesygen for den danske billefauna (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser, 71: 3-32.

Jørum, P., V. Mahler & J. Pedersen. 2006. Fund af biller i Danmark, 2005 (Coleoptera). – Entomologiske Meddelelser, 74: 107-134.

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B.J. Thorsen & T.S. Jensen. 2009. Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. – Skov- og Naturstyrelsen.

Liechty, H.O., M.F. Jurgensen, G.D. Mroz, & M.R. Gale. 1997. Pit and mound topography and its influence on storage of carbon, nitrogen, and organic matter within an old-growth forest. – Canadian Journal of Forest Research, 27: 1992-1997.

Lovett, G.M. & A.E. Ruesink. 1995. Carbon and nitrogen mineralization from decomposing gypsy moth frass. – Oecologia 104: 133-138.

Meulengracht-Madsen, J. 1999. Bøgenonnen, Callitearapudibunda L., et masseangreb i Dyrlev Skov. - Lepidoptera, 7: 257-265.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Møller, P.F., R.M. Buttenschøn & K. Tybirk. 2002. Forvaltning af egekrat. Værdier, problemer, muligheder og fremtidig drift. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2002/105.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.S. 2004. Det hvide W, Satyrium w-album (Knoch, 1782). – I: Den danske Rødliste/Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur. Danmarks Miljøundersøgelser, [2004]. Findes på http://redlist.dmu.dk

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2005. Små dyr i skoven. 3.udg. – Gyldendal, København.

Peterken, G. 1996. Natural woodland. Ecology and conservation in northern temperate regions. - Cambridge University Press.

Putman, R.J. 1996. Ungulates in temperate forest ecosystems. – Forest Ecology and Management, 88: 205-214.

Quine, C., M. Coutts, B. Gardiner & G. Pyatt. 1995. Forests and wind: Management to minimise damage. – Forestry Commission Bulletin, 114.

Rasmussen, P., K. Christensen & J.D. Møller. 2002. Elmesyge i geologisk perspektiv. – Naturens Verden, 85(1): 36-40.

Ravn, H.P. 1983. Stormfald og insektproblemer. - Kaskelot 57: 12-17.

Ravn, H.P. 1985. Expansion of the population of Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae) and their local dispersal following gale disaster in Denmark. – Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 99: 26-33.

Ravn, H.P. 2005. Insektskader efter stormfald. - Skoven, 38(2): 80-83.

Ravn, H.P. & S. Harding. 2000. Stormfald og opformering af barkbiller. – Skov og Natur Videnblad, nr. 8.10-4.

Rune, F. & I.M. Thomsen. 2005. Rodfordærver - skovens værste skadesvamp. – I: Svampe i verden. Særtryk fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme, s. 16-21.

Seastedt, T.R. & D.A. Crossley. 1984. The influence of arthropods on ecosystems. – BioScience, 34: 157-161.

Stadler, B., S. Solinger & B. Michalzik. 2001. Insect herbivores and the nutrient flow from the canopy to the soil in coniferous and deciduous forests. - Oecologia, 126: 104-113.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministe-riet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Sørensen, K. W. 1982. Stormfaldet i statsskovene. Skoven, 14 (1): 8.

Tanninen, T., B. Storrank, I. Haugen, P.F. Møller, R. Löfgren, I. Thorsteinsson & H. Ragnarsson. 1994. Naturskogar i Norden. – Nordisk Ministerråd. Nord 1994: 7.

Thomsen, H. S. 1970. Stormfaldet i danske skove 1967 og 1968. Kulturgeografi, 115-116 (3-4): 113-131.

Thomsen, I.M., S. Skov, J. Grønning & A.D. Lind. 2001. Tøndersvamp i bøgenaturskov i relation til produktionsskov. – Skovbrugsserien 31: 1-48. Skov & Landskab.

Thomsen, M., N.F. Buchwald & P.A. Hauberg. 1949. Angreb af Cryptococcus fagi, Nectria galligena og andre parasiter på bøg i Danmark 1939-43. – Det Forstlige Forsøgsvæsen, 18: 93-326 + 43 tavler.

Weismann, C. 1931 (1985). Vildtets og Jagtens historie i Danmark. – C.A. Reitzels Forlag. 2. udg. som fotografisk optryk af førsteudgaven i 1985 på Forlaget Skippershoved.

Wolf, A., P.F. Møller, R.H.W. Bradshaw & J. Bigler. 2004. Storm damage and long-term mortality in a semi-natural, temperate deciduous forest. - Forest Ecology and Management, 188: 197-210.

Zimmer, M. 2001. Freisetzung von Nährstoffen aus den Faeces phytophager Insekten durch coprophage Asseln (Isopoda, Oniscidea). – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 13: 45-49.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur: Dynamik og forstyrrelser i skoven.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig