*Ikke citeret men vigtig almen litteratur.

Litteratur: Danmarks søer og vandløb

Hofmeister, E. (red.) 2004. De ferske vandes kulturhistorie i Danmark.– AQUA Ferskvands Akvarium, Silkeborg.

Kronvang, B., Svendsen, L. M., Ovesen, N. B. og Hoffmann, C. C. 2000.Ådale og vandløb. I: Sand-Jensen, K og Friberg, N. (red.), De strømmende vande, s. 11-29. Gads Forlag, København.

Krüger, J. 1983. Glacial morphology and deposits in Denmark.I Ehlers, J. (red). Glacial deposits in North-west Europe. – A.A. Balkema. Rotterdam: 181-191.

Madsen, B. L. og Gregersen, J. 1998. Vandløbene i Danmark. – Gads Forlag København.*

Miljøstyrelsen 1990. Vandmiljø-90. Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1/1991. – Miljøstyrelsen, København.

Skriver, P.og Skriver, S. 1981. Vandhuller, moser og søer i Århus Kommune – en naturhistorisk undersøgelse af 1345 vådlokaliteter.- Udgivet med støtte af Fredningsstyrelsen, Miljøministeriet. Eget forlag.

Søndergaard, Ma., Jeppesen, E. og Jensen, J. P. (red.) 1999. Danske søer og deres restaurering. Temarapport fra DMU nr. 24. – Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.

Litteratur: Mennesket og de ferske vande

Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid. Stenalderen. – Gyldendal, København.

Frandsen, K.-E. 1988. Den danske landbrugshistorie 2.

Hofmeister, E. (red.) 2004. De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. – AQUA Ferskvands Akvarium, Silkeborg.

Klein, T. 1989. Økologisk baggrundstilstand og udviklingshistorie i fem søer. – Rapport udarbejdet af Cowiconsult til Hovedstadsrådet, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt.

Klein, T. 1989. Søerne i de gode gamle dage – Om den „Økologiske Baggrundstilstand“. – Vand og Miljø 5: 211-215.*

Paludan, E. 1995. Forsvundne bygninger på akademigrunden i Sorø: en håndbog. – Sorø Amts Museum, Sorø.

Sand-Jensen K. 1995. Furesøen gennem 100 år. – Naturens Verden 5: 176-187.*

Sand-Jensen K. 2003. Den sidste naturhistoriker. Naturforkæmperen og videnskabsmanden Carl Wesenberg-Lund. – Gads Forlag, København.*

Sand-Jensen K. 2001. Søer – en beskyttet naturtype. – Gads Forlag, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Sand-Jensen K. og Lindegaard, C. 2004. Ferskvandsøkologi. – Gyldendal, København.

Sand-Jensen K., Pedersen, N. L., Thorsgaard, I, Moeslund, B., Borum, J. and Brodersen, K. P. 2008. 100 years of vegetation decline and recovery in Lake Fure, Denmark. – Journal of Ecology 96: 260-271.

Litteratur: De ferske vandes forurening

Grant, R. m. fl. 2011. Landovervågningsoplande 2010. NOVANA. – Århus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Kalff, J. 2002. Limnology. – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.*

Kirk, J. O. T.(2nd ed.) 1994. Light composition and photosynthesis in aquatic ecosystems. – Cambridge University Press, Cambridge.*

Kristensen, P. and Hansen, H. O. 1994. European rivers and lakes. EEA Environment Monographs I. – European Environment Agency, Copenhagen.*

Mills, K. H. Schindler, D. W. 1986. Biological indicators of lake acidification. – Water, Air and Soil Pollution 30: 779-789.

Wetzel, R. G. 1983. Limnology. – Saunders, Philadelphia.*

Sand-Jensen K. og Lindegaard, C. 2004. Ferskvandsøkologi. – Gyldendal, København.

Wiberg-Larsen P., Pedersen, S. E., Madsen, H. B., Knudsen, J., Larsen, F. G. og Adamsen, N. B. 1994. Renere vandløb på Fyn. – Vand og Jord 1: 10-13.

Wiberg-Larsen P. m. fl. 2011. Vandløb 2010. NOVANA. – Århus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi.

Wium-Andersen S. 1986. The development of the acid Lake Gribsø in Denmark after 1950. – Contribution to the Cost Workshop on Reversibility of Acidification, Grimstad, Norway, 9-11. June 1986.*

Litteratur: Livsbetingelser i vand

Dall, P. C. and Lindegaard, C. (red.) 1995. En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og vandløb. – Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Sand-Jensen K. 2000. Økologi og biodiversitet. Overordnede mønstre for individer, bestande og økosystemer. – Gads Forlag, København.*

Vogel, S. 1988(2nd. ed. 1994). Life in mowing fluids. – Princeton University Press, Princeton.

Wesenberg-Lund C. 1952. De danske søers og dammes plankton. – Munksgaard, København.

Litteratur: Vandløbenes miljø

J, D.Allan, and Castillo, M. M.(2nd ed.) 2007. Stream Ecology. Structure and function of running waters. – Springer Verlag, Berlin.*

Giller, P. S. Malmquist, B. 1998. The biology of streams and rivers. – Oxford University Press, Oxford.*

Gordon, N. D., McMahon, T. A. and Finlayson, B. L. 1992. Stream Hydrology: an introduction for ecologists. – Joh‌n Wiley and Sons, Chichester.*

Kern-Hansen U., Holm, T. F., Madsen, B. L. og Mikkelsen, J. 1980. Vedligeholdelse af vandløb. – Miljøprojekter 30. Miljøstyrelsen, København.

Kronvang, B., Svendsen, L. M., Ovesen, N. B. og Hoffmann, C. C. 2000.Ådale*og vandløb. I: Sand-Jensen, K og Friberg, N. (red.), De strømmende vande, s. 11-29. Gads Forlag, København.

Madsen, B. L. 1986. Åmandsbogen – en vejledning og naturfører. – Dansk Amtsvandinspektørforening og Miljøstyrelsen.*

Madsen, B. L. og Gregersen, J. 1998. Vandløbene i Danmark. – Gads Forlag, København.*

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 1994. Vandløbene – ti år med den nye vandløbslov. Forfatter Bent Lauge Madsen. – Miljønyt nr. 10, Miljøministeriet, København.

Pedersen, N. L. and Sand-Jensen K. 2007. Temperature in lowland Danish streams: contemporary patterns, empirical models and future scenarios. – Hydrological Processes 21: 348-358.

AmtRibe 1998. Målinger omkring dambrug i Ribe Amt 1995-1997. – Udarbejdet for Ribe Amt af Bio/consult.

Sand-Jensen K. 1997. Macrophytes as biological engineers in the ecology of Danish streams. In:Sand-Jensen K. and Pedersen, O. (eds.), Freshwater Biology. Priorities and development in Danish research, pp. 74-101.�– Gads Forlag, Copenhagen.

Sand-Jensen K. og Friberg, N. (red.) 2000. De strømmende vande. – Gads Forlag, København.

Sand-Jensen K., Friberg, N. and Murphy, J. 2006(eds.). Running waters. – National Environmental Research Institute, Copenhagen, Denmark.

Sand-Jensen K., Jeppesen, E., Nielsen, K. et al. 1989. Growth of macrophytes and ecosystem consequences in a lowland Danish stream. – Freshwater Biology 22: 15-32.

Sand-Jensen K. og Lindegaard, C. 2004. Ferskvandsøkologi. – Gyldendal, København.

Sand-Jensen K. Mebus, J. R. 1996. Fine-scale patterns of water velocity within macrophyte patches in streams. – Oikos 76: 169-180.*

Sand-Jensen K., Møller, J. Olesen, B. 1998. Regulation of biomass of microbenthic algae in Danish lowland streams. – Oikos 53: 382-390.

Sand-Jensen K., Pedersen, N. L. Søndergaard, Mo. 2007. Bacterial metabolism in small streams under contemporary and future climates. – Freshwater Biology 52: 2340-2353.

Sand-Jensen K. Pedersen, O. (eds.). Freshwater Biology. Priorities and development in Danish research. – Gads Forlag, Copenhagen

Sand-Jensen K., Riis, og T. Vestergaard, O. 2000. Vandløbet fra kilde til å. I:Sand-Jensen K. og Friberg, N. (red.), De strømmende vande, s.11-29. Gads Forlag.

Søndergaard, Mo., Kronvang, B., Pejrup, M. og Sand-Jensen K. 2006. Vand og vejr om 100 år. – Hovedland, Århus.*

Litteratur: Vandløbenes planter

Baattrup-Pedersen, T. og Hansen, H. O. 1998. Grødeskæring og vandplanter i danske vandløb. Vand og Jord 4: 136-139.*

Hansen, H. O. (red.) 1996. Vandløbsrestaurering – eksempler og erfaringer fra Danmark. Faglig rapport fra DMU nr. 151. – Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.*

Madsen, B. L. 1986. Åmandsbogen – en vejledning og naturfører. – Dansk Amtsvandinspektørforening og Miljøstyrelsen.*

Madsen, T. V., Enevoldsen, H. O. Jørgensen, T. B. 1993. Effects of water motion on photosynthesis and dark respiration in submerged stream macrophytes. – Plant, Cell and Environment 16: 317-322.*

Moeslund, B., Løjtnant, B., Mathiesen, H., Mathiesen, L., Pedersen, A., Thyssen, N. og Schou, J. C. 1990. Danske vandplanter. Vejledning I bestemmelse af planter i søer og vandløb. – Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, København.*

Kern-Hansen U., Holm, T. F., Madsen, B. L. og Mikkelsen, J. 1980. Vedligeholdelse af vandløb. – Miljøprojekter 30. Miljøstyrelsen, København.*

Iversen, T. M., Hansen, T, Thorup, J., Lodal, J. Olsen, J. 1985. Quantitative estimates and community structure of invertebrates in a macrophyte rich stream. – Archiv für Hydrobiologie 102: 291-301.

Riis, T. Sand-Jensen K. 2001. Historical changes in species composition and rich‌ness accompanying perturbation and eutrophication of Danish lowland streams. – Freshwater Biology 46: 269-280.*

Riis, T., Sand-Jensen K. 2006. Dispersal of plant fragments in small streams. – Freshwater Biology 51: 274-286.

Sand-Jensen K. 1998. Influence of submerged macrophytes on sediment composition and near-bed flow in lowland streams. – Freshwater Biology 39: 663-679.

Sand-Jensen K., Andersen, K. Andersen, T. 1999. Dynamic properties of recruitment, expansion and mortality of macrophyte patches in streams. – Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie 84: 497-508.

Sand-Jensen K., Brodersen, P., Madsen, T. V., Jespersen, T. S. og Kjøller, B. 1995. Planter og CO2 overmætning i vandløb. – Vand og Jord 2: 72-77.*

Sand-Jensen K. og Friberg, N. (red.) 2000. De strømmende vande. – Gads Forlag, København.

Sand-Jensen K., Friberg, N. Murphy, J. (eds.). 2006 Running waters. – National Environmental Research Institute, Copenhagen, Denmark.

Sand-Jensen K., Jeppesen, E., Nielsen, K. et al. 1989. Growth of macrophytes and ecosystem consequences in a lowland Danish stream. – Freshwater Biology 22: 15-32.

Sand-Jensen K. og Lindegaard, C. 2004. Ferskvandsøkologi. – Gyldendal, København.

Sand-Jensen K. Mebus, J. R. 1996. Fine-scale patterns of water velocity within macrophyte patches in streams. – Oikos 76: 169-180.

Sand-Jensen K. Rasmussen, L. 1978. Macro­phytes and chemistry of acidic streams from lignite mining areas. – Botanisk Tidskrift 72: 105-112.

Litteratur: Vandløbenes smådyr

Dobson, M., Pawley, S., Fletcher, M. Powell, A. 2112. Guide to freshwater invertebrates. – Freshwater Biological Association, Scientific Publication 68: 1-216.

Friberg, N., Andersen, T. H., Hansen, H. O., Iversen, T. M., Jacobsen, D., Krøjgaard, L. Larsen, S. E. 1994. The effect of brown trout (Salmotrutta L.) on stream invertebrate drift, with special reference to Gammaruspulex L. – Hydrobiologia 294: 105-110.

Friberg, N. 2000. Små dyr – store samspil.ISand-Jensen K. og Friberg, N. De strømmende vande. – Gads Forlag, København.

Iversen, T. M., Thorup, J. Skriver, J. 1982. Inputs and transformation of allochthonous particulate organic matter in a headwater stream. – Holarctic Ecology 5: 10-19.

Iversen, T. M., Thorup, J., Hansen, T., Lodal, J. Olsen, J. 1985. Quantitative estimates and structure of invertebrates in a macrophyte rich stream. – Archiv für Hydrobiologie 102: 291-301.

Lindegaard, C., Thorup, J. Bah‌n, M. 1975. The invertebrate fauna of the moss carpet in the Danish spring Ravnkilde and its seasonal, vertical and horizontal distribution. – Archiv für Hydrobiologie 75: 109-139.

Lindegaard, C, Brodersen, K. P., Wiberg-Larsen P. Skriver, J. 1998. Multivariate analysis of macrofaunal communities in Danish springs and springbrooks. I Botosaneanu, L. Studies in Crenobiology. – The biology of springs and springbrooks. – Backhuys Publisher, Leiden, The Netherlands.

Nilsson, A. 1996. Aquatic Insects of North Europe. Volume 1. – Apollo Books, Stenstrup.

Nilsson, A. 1997. Aquatic Insects of North Europe. Volume 2. – Apollo Books, Stenstrup.

Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium 1984. Vedligeholdese og restaurering af vandløb. – Tekniske anvisninger. 2. udgave.

Stewart, K. W. Sandberg, J. B. 2006. Vibrational communication and mate searching behavior in stoneflies.IDrosopoulos, S. Claridge, M., Insect sounds and communication: Physiology, behavior and evolution. – CRC Press Taylor and Francis Group

Vannote, R. L., Minshall, G. W., Cummins, K. W., Sedell, J. R. Cushing, C. E. 1980. The river continuum concept. – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37: 130-137.

Litteratur: Smådyrenes tilpasninger til rindende vand

Hinton, H. E. 1976. Plastron respiration in bugs and beetles. – Journal of Insect Physiology 22: 1529-1550.

Madsen, B. L. 1974. Vandløbet som økologisk system. – Vand 1974: 86-93.

Madsen, B. L. 2005. At trække vejret i ferskvand. – Naturens Verden 2005, 5: 6-15.

Madsen, B. L. 2007. Vandløbsbiller (Haliplicae, Dytiscidae; Coleoptera) der ånder gennem dækvingerne. – Flora og Fauna 113 årg, hft 3.

Statzner, R. Holm, T. F. 1982. Morphological adaptations of benthic invertebrates to stream – An old question studied by means of a new tech‌nique (Laser Doppler Anemometry). – Oecologia 53: 290-292.

Weber, H. 1933. Lehrbuch der Entomologie. – Gustav Fischer Verlag. Jena.

Wichard, W., Arens, W. Eisenbeis, G. 2002. Biological Atlas of Aquatic Insects. – Apollo Books and Brill, Leiden, The Netherlands.

Litteratur: Smådyrenes føde i og omkring vandløb

Allan, J. D. 1995. Stream Ecology. Structure and function of running waters. – Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.

Arens, W. 1989. Comparative functional morphology of the mouthparts of stream animals feeding on epilithic algae. – Archiv für Hydrobiologie, Supplementum 83: 253-354.

Chance, M. M. Craig, D. A. 1986. Hydrodynamics and behaviour of Simuliidae larvae (Diptera). – Canadian Journal of Zoology 64: 1295-1309.

Wallace, J. B. Merritt, R. W. 1980. Filter-feeding ecology of aquatic insects. – Annual Reviews of Entomology: 25: 103-132.

Weber 1933 Referencen findes i Wichard et al. 2002.

Wichard, W., Arens, W. Eisenbeis, G. 2002. Biological Atlas of Aquatic Insects. – Apollo Books and Brill, Leiden, The Netherlands.

Litteratur: Vandløbenes fisk

Aarestrup, K., Økland, F. Hansen, M. M. et al. 2009. Oceanic spawning migration of the European eel (Anguilla anguilla). – Science 325: 1660-1660.

Als, T.D., Hansen, M. M., Maes, G. E. et al. 2011. All roads lead to home: panmixia of European eel in the Sargasso Sea. – Molecular Ecology 20: 1333-1346.

Carl, H., Møller, P.R., Rasmussen, G., Berg, S. Nielsen, J.G. 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk. – Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Colosimo, P. F., Hosemann, K. E., Balabhadra, S. et al. 2005. Widespread parallel evolution in sticklebacks by repeated fixation of ectodysplasin alleles. – Science 307: 1928-1933.

Elliott, J.M. 1994. Quantitative Ecology and the Brown Trout. – Oxford, UK: Oxford University Press.

Fraser, D. J., Weir, L. K., Bernatchez, L. Hansen, M. M., Taylor, E.B. 2011. Extent and scale of local adaptation in salmonid fishes: review and meta-analysis. – Heredity 106: 404-420.

Hansen, M.M. 2002. Estimating the long-term effects of stocking domesticated trout into wild brown trout (Salmo trutta) populations: an approach using microsatellite DNA analysis of historical and contemporary samples. – Molecular Ecology 11: 1003-1015.

Hansen, M. M., Fraser, D. J., Als, T.D. Mensberg, K.L.D. 2008. Reproductive isolation, evolutionary distinctiveness and setting conservation priorities: The case of European lake whitefish and the endangered North Sea houting (Coregonus spp.). – BMC Evolutionary Biology 8: 137.

Hansen, M. M., Fraser, D. J., Meier, K. Mensberg, K.L.D. 2009. Sixty years of anthropogenic pressure: a spatio-temporal genetic analysis of brown trout populations subject to stocking and population declines. – Molecular Ecology 18: 2549-2562.

Jacobsen, M. W., Hansen, M. M., L Orlando, Bekkevold, D., Bernatchez, L., Willerslev, E. Gilbert, M.T.P. 2012. Mitogenome sequencing reveals shallow evolutionary histories and recent divergence time between morphologically and ecologically distinct European whitefish (Coregonus spp.). – Molecular Ecology 21: 2727-2742.

Koskinen, M. T., Haugen, T.O. Primmer, C.R. 2002. Contemporary fisherian life-history evolution in small salmonid populations. – Nature 419: 826-830.

Meldgaard, T., Nielsen, E.E. Loeschcke, V. 2003. Fragmentation by weirs in a riverine system: A study of genetic variation in time and space among populations of European grayling (Thymallus thymallus) in a Danish river system. – Conservation Genetics 4: 735-747.

Munk, P., Hansen, M. M., Maes, G.E. et al. 2010. Oceanic fronts in the Sargasso Sea control the early life and drift of Atlantic eels. – Proceedings of the Royal Society Series B: Biological Sciences 277: 3593-3599.

Nielsen, E. E., Hansen, M.M. Bach, L. 2001. Looking for a needle in a haystack: Discovery of indigenous salmon in heavily stocked populations. – Conservation Genetics 2: 219-232.

Nielsen, E. E., Hansen, M.M. Loeschcke, V. 1997. Analysis of microsatellite DNA from old scale samples of Atlantic salmon Salmo salar: A comparison of genetic composition over 60 years. – Molecular Ecology 6: 487-492.

Nielsen, E. E., Hansen, M.M. Loeschcke, V. 1999. Genetic variation in time and space: Microsatellite analysis of extinct and extant populations of Atlantic salmon. – Evolution 53: 261-268.

Riemann, L., Alfredsson, H., Hansen, M.M. et al. 2010. Qualitative assessment of the diet of European eel larvae in the Sargasso Sea resolved by DNA barcoding. – Biology Letters 6: 819-822.

Schmidt, J. 1923. The breeding places of the eel. – Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 211: 179-208.

Tesch, F. 2003. The Eel. – Oxford: Blackwell Science Ltd.

Elektroniske referencer:

Sivebæk, F. (Red.). www.fiskepleje.dk (besøgt 5.6.2013)

Skov-og Naturstyrelsen. 2004. National forvaltningsplan for laks. http://www2.sns.dk/udgivelser/2004/8...dlingsplan.pdf (besøgt 5.6.2013)

Litteratur: Biologiske samspil i vandløb

Allan, J, D. Castillo, M. M. Stream Ecology. Structure and function of running waters(2nd.( ed.) 2007. – Springer Verlag, Berlin.*

Friberg, N. 2006. Macroinvertebrates and biotic interactions. In:Sand-Jensen K., Friberg, N. Murphy, J. (eds.), Running waters, pp.83-91. – National Environmental Research Institute, Denmark.*

Friberg, N. Jacobsen, D. 1999. Variation in growth of the detritivore-shredder Sericostoma personatum (Trichoptera). – Freshwater Biology 42: 625-635.

Giller, P. S. Malmquist, B. 1998. The biology of streams and rivers. – Oxford University Press, Oxford.*

Haeckel, J-W., Meijering, M. P. D. Rusetzki, H. 1973. Gammarus fassarum a fallen leaf decomposer in forest streams. – Freshwater Biology 3: 241-246.

Kjeldsen, K., Iversen, T. M., Thorup, J. Winding, T. 1998. Benthic algal biomass in an unshaded first-order lowland stream: distribution and regulation. – Hydrobiologia 377: 107-122.

Jacobsen, D. Friberg, N. 1995. Food preference of the trichopteran larva Anabolia nervosa from 2 streams with different food availability. – Hydrobiologia 308: 139-144.

Jacobsen, D. Sand-Jensen K. 1994. Invertebrate herbivory on the submerged macro­phyte Potamogeton perfoliatus in a Danish stream. – Freshwater Biology 31: 43-52.

Jacobsen, D. Sand-Jensen K. 1996. Growth and energetics of a trichopteran larva feeding on fresh submerged and terrestrial plants. – Oecologia 97: 412-418.

Kjeldsen, K. 1996. Regulation of algal biomass in a small lowland stream. Field experiments on the role of invertebrate grazing, phosphorus and irradiance. – Freshwater Biology 36: 535-546.

Kjeldsen K, Iversen, T. M., Thorup, J. Winding, T. 1998. Benthic algal biomass in an unshaded first-order lowland stream: distribution and regulation. – Hydrobiologia 377: 107-122.

Mortensen, 1977. Fish production in small Danish streams. – Folia Limnologica Scandinavica. 17: 21-26.

Petersen, R. C. Cummins, K. W. 1974. Leaf processing in a woodland stream. – Freshwater Biology 4: 343-368.

Sand-Jensen K. og Friberg, N.(red.) 2000. De strømmende vande. – Gads Forlag, København.

Sand-Jensen K. Jacobsen, D. 2002. Herbivory and growth in terrestrial and aquatic populations of amphibious stream plants. – Freshwater Biology 44: 1475-1487.

Litteratur: Vandløbenes forurening

Pedersen, M. L. 2003. Physical habitat structure in lowland streams and effects of disturbance. – Ph.D. Thesis. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.

Petersen, L. B.-M. Petersen, R. C. 1983. Anomalies in hydropsychid capture nets from polluted streams. – Freshwater Biology 13: 185-191.

Vermeulen, A., Dall, P. C. og Hansen, F. G. 1996. Screening for sære tænder. – Vand og Jord 31:, 83-88.

Brookes, A. 1984. Recommendations bearing on the sinuosity of Danish stream channels. – The Freshwater Laboratory, Agency of Environmental Protection, Silkeborg.

Boutrup, S., Svendsen, L. M., Bijl, L.van der, Andersen, J. M., Bøgestrand, J., Grant, R., Ellermann, T., Henriksen, P., Jensen, J. P., Stockmarr, J. og Laursen, K. D. 2001. Vandmiljø 2001. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. – Faglig Rapport fra Danmarks miljøundersøgelser 379: 1-64.

Boutrup, S., Bijl, L. van der, Jensen, P. N., Svendsen, L. M., Grant, R., Bøgestrand, J., Jørgensen, T.B., Ellermann, T., Ærtebjerg, G., Bruus, M., Søgaard, B., Thorling, L. og Dahlgren, K. 2007. Vandmiljø og Natur 2006. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. – Faglig rapport fra DMU nr. 646: 1-126. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Forureningsrådet 1971. Recipientforhold. – Forureningsrådets publikation nr.12. København.

Hansen K. B., Larsen, M. G. G. og Baatrup, E. 2007. Fisk på p-piller. – Aktuel Naturvidenskab 2007, 5: 8-11.

Lindedam, J., Jensen, K. S., Luxhøm, J. og Magid, J. 2006. Østrogener fra human urin i miljøet. – Vand og Jord 13,2: 44-46

Madsen, B. L. 1986. Åmandsbogen – en vejledning og naturfører. – Dansk Amtsvandsingeniørforening og Miljøstyrelsen.

Madsen, B. L. og Gregersen, J. 1998. Vandløbene i Danmark. – Gads Forlag, København.*

Miljøstyrelsen 1984. NPO-redegørelsen. – Miljøstyrelsen, København.

Miljøstyrelsen 1990. Vandmiljø-90. – Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1/1991. Miljøstyrelsen, København.

Miljøstyrelsen 1995. Vandmiljø-95. – Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr.3/1995. Miljøstyrelsen, København.

Naturstyrelsen 2010. Punktkilder 2008. – Elektronisk rapport: http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdon...0815022010.pdf

Pedersen, M. L. 2003. Physical habitat structure in lowland streams and effects on disturbance. – Ph.-D. Thesis. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser.

Peterson, L. B. -M. Peterson, Jr., R. C. 1983. Anomalies in hydropscychid capture nets from polluted streams. – Freshwater Biology 13: 185-191.

Rasmussen, K. Lindegaard, C. 1988. Effects of iron compounds on macroinvertebrate communities in Danish lowland river system. – Water Research 22: 1101-1108.

Sand-Jensen K. og Lindegaard, C. 2004. Ferskvandsøkologi. – Gyldendal, København.

Vermeulen, A., Dall, P. C. og Hansen, F. G. 1996. Screening for sære tænder. – Vand og Jord 3,1: 83-88.

Vermeulen, A., Dall, P. C., Lindegaard, C., Ollevier, F. Gooddeeris, B. 1998. Improving the methodology of chironomid deformation analysis for sediment toxicity assessment: a case story in three Danish lowland streams. – Arhiv für Hydrobiologie 144: 103-125.

Litteratur: Søernes miljø

Andersen, J. M. 1982. Gernåsystemet. – Århus Amt.

Bjerregaard, P. 2005. Økotoksikologi. – Gyldendal, København.

Leivested, H. Muniz, I. P. 1976. Fish kills at low pH in a Norwegean river. – Nature 259: 391-392.

Riis, T. Sand-Jensen K. 1998. Development of vegetation and environmental condi­tions in an oligotrophic Danish lake over 40 ­years. – Freshwater Biology 40: 123-134.

Sand-Jensen K. og Staehr, P. A. 2008. Ny teknologi i søerne. – Aktuel Naturvidenskab 3: 18-21.

Staehr, P. A., Baastrup-Spohr L., Sand-Jensen K. Stedmon, C 2012 Lake metabolism scales with lake morphometry and catchment conditions. – Aquatic Sciences 74: 155-169.

Søndergaard, Ma., Jeppesen, E., Sortkær, O. og Andersen, J. M. 1986. Udviklingen i Søbygård Sø efter forbedret spildevandsrensning. – Vand og Miljø 2,4: 187-190.

Søndergaard, Mo. Sand-Jensen K. 1979. Physico-chemical environment, phytoplankton biomass and production in oligotrophic softwater, Lake Kalgaard, Denmark. – Hydrobiologia 63: 241-253.

Vislie, T. 1984. Sur nedbør og fiskedød. – Kaskelot 60: 20-29.

Økland, J. 1990. Lakes and snails. Environment and Gastropoda in 1,500 Norwegean lakes, ponds an rivers. – Universal Book Service/dr. W. Backhuys, Oestgeest, Holland.

Litteratur: Søernes plankton

Agrawal, A. A., Laforch, C. Tollrian, R. 1999. Transgenerational induction of defence in animal and plants. – Nature 401: 60-63.*

Brønmark, C. Hansson, L. -A. 1998. The biology of lakes and ponds. – Oxford University Press, Oxford.*

Christoffersen, K. Burns, C. W. 2000. Toxic cyanobacteria in New Zealand lakes and toxicity to indigenous zooplankton. – Verh. Internat. Verein. Lomnol. 27: 3222-3225.

Cummings, B. F., Smol, J. P., Kingston, J. C. et al. 1992. How much acidification has occurred in the Adirondack region (New York, USA) lakes since pre-industrial times? – Canadian Journal Fishery and Aquatic Science 56: 427-436.

Harris, G. P. 1986. Phytoplankton ecology. – Chapman and Hall, London.*

Jacobsen, D. E. Andersson, D. M. 1986. Thecate heterotrophic flagellates: Feeding behavior and mechanisms. – Journal of Phycology 22: 249-258.

Kalff, J. 2002. Limnology. – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.*

Kuhlmann, H-W., Kusch, J. Heckmann, K. 1999. Predator-induced defences in ciliated protozoa. In:Tollrian, R. Harvell, C. D. (eds.), The ecology and evolution of inducible defences, pp.142-159. – Princeton University Press, Princeton.

Loose, J. C. 1993. Daph‌nia diel vertical migration behavior: Response to vertebrate predator abundance. – Archiv für Hydrobiologie, Beih. Ergebnisse der Limnologie, 39: 29-36.

Nygaard, G. 1945. Dansk planteplankton. En flora over de vigtigste ferskvandsformer. – Gyldendal, København.

Nygaard, G. 2001. Dansk Planteplankton. 3. udgave ved Jørgen Kristiansen. – Gyldendal, København.

Sand-Jensen K. 2001. Søer – en beskyttet naturtype. – Gads Forlag, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Sand-Jensen K., Pedersen, O. Geertz-Hansen O. 1997. Regulation and role of photosynthesis in the colonial symbiotic ciliate Ophrydium versatile. – Limnology and Oceanography 42: 359-372.

Søndergaard, Mo. 1997. Bacteria and dissolved carbon in lakes. In:Sand-Jensen K. Pedersen, O. (eds.), Freshwater biology. Priorities and development in Danish research, pp.138-161. – Gads Forlag, København.

Søndergaard, Mo. og Danielsen, M. 2000. Bakterier i sø og hav – er alle aktive? – Vand og Jord 7: 10-15.

Søndergaard, Mo., Kronvang, B., Pejrup, M. og Sand-Jensen K. 2006. Vand og vejr om 100 år. – Hovedland, Århus.*

Van Donk, E., Lürling, M. Lampert, W. 1999. Consumer induced changes in phytoplankton: inducibility, costs, benefits and the impact of grazers. In:Tollrian, R. Harvell, C. D. (eds.), The ecology and evolution of inducible defences, pp.89-103. – Princeton University Press, Princeton.

Watson, B. S. McCauley, E. 1988. Contrasting patterns of net- and nanoplankton production and biomass among lakes. – Canadian Journal Fishery and Aquatic Science 45: 915-920.

Watson, B. S., McCauley, E. Downing, J. D. 1997. Patterns in phytoplankton taxonomy composition across temperate lakes of different nutrient states. – Limnology and Oceanography 42: 487-495.

Wesenberg-Lund C. m. fl. 1917. Furesøstudier. – Det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter R8 3: 1-208.*

Wesenberg-Lund C. 1952. De danske søers og dammes plankton. – Munksgaard, København.

Wetzel, R. G. 1983. Limnology. – Saunders, Philadelphia.*

Litteratur: Søernes rodfæstede planter

Colmer, T. D. Pedersen, O. 2008. Underwater photosynthesis and respiration in leaves of submerged wetland plants: gas films improve CO2 and O2 exchange. – New Phytologist 177: 918-926.

Dacey, J. W. H. 1981. Pressurized ventilation in the yellow waterlilly. – Ecology 62: 1137-1147.

Moeslund, B., Løjtnant, B., Mathiesen, H., Mathiesen, L., Pedersen, A., Thyssen, N. ogSchou, J. C. 1990. Danske vandplanter. Vejledning I bestemmelse af planter i søer og vandløb. – Miljøstyrelselsen og Danmarks Miljøundersøgelser, København.*

Møller, C. L. Sand-Jensen K. 2011. High sensitivity of Lobelia dortmanna to sediment oxygen depletion following organic enrichment. – New Phytologist 190: 320-331.

Nielsen, S. L., Gacia, E. Sand-Jensen K. 1991. Land plants of amphibious Littorella uniflora (L.) Aschers. maintaining utilization of CO2 from the sediment. – Oecologia 88: 258-292.

Nielsen, S.L. Sand-Jensen K. 1997. Growth rates and morphological adaptations of aquatic and terrestrial forms of amphibious Littorella uniflora (L.) Aschers. – Plant Ecology 129: 135-140.

Pedersen, O. 1993. Long distance water transport in aquatic plants. – Plant Physiology 103: 1369-1375.*

Pedersen, O., Sand-Jensen K. Revsbech, N. P. 1995. Diel pulses of O2 and CO2 in sandy lake sediments inhabited by Lobelia dortmanna. – Ecology 76: 260-267.

Riis, T. Sand-Jensen K. 1997. Growth reconstruction and photosynthesis of aquatic mosses: Influence of light, temperature, and carbon dioxide at depth. – Journal of Ecology 85: 359-372.

Sand-Jensen K. 1985. Vandplanters optagelse af uorganisk kulstof ved fotosyntesen – eksempler på fysiologiske tilpasninger til det vandkemiske miljø. – Naturens Verden 5: 175-182.*

Sand-Jensen K. og Lindegaard, C. 2004. Ferskvandsøkologi. – Gyldendal, København.

Sand-Jensen K., Riis, T., Markager, S. Vincent, W. F. 1999. Slow growth and decomposition of mosses in Arctic lakes. – Canadian Journal of Fishery and Aquatic Science 56: 388-393.

Vander Zanden. M. J. Vadeboncoeur, Y. 2002. Fishes as integrators of benthic and pelagic food webs in lakes. – Ecology 83: 2152-2161.

Vestergaard, O. Sand-Jensen K. 2000a. Aquatic macrophyte rich‌ness in Danish lakes in relation to alkalinity, transparency, and lake area. – Canadian Journal of Fishery and Aquatic Sciences 57: 2022-2031.

Vestergaard, O. Sand-Jensen K. 2000b. Alkalinity and trophic state regulate aquatic plant distribution in Danish lakes. – Aquatic Botany 67: 85-107.

Winkel, A., Colmer, T. D. Pedersen, O. 2011. Leaf gas films of Spartina anglica enhance rhizome and root oxygen during tidal submergence. – Plant Cell and Environment 34: 2083-2092.

Litteratur: Søernes smådyr

Brodersen, K. P., Dall, P. C. Lindegaard, C. 1998. The fauna in the upper stony littoral of Danish lakes: macroinvertebrates as trophic indicators. – Freshwater Biology 39: 577-592.

Dall, P. C., Lindegaard, C., Jónsson, E., Jónsson, G. Jónasson, P. M. 1984. Invertebrate communities and their environment in the exposed littoral zone of Lake Esrom, Denmark. – Archiv für Hydrobiologie, Supplementum 69: 477-524.

Hamburger, K., Lindegaard, C. Dall, P. C. 1997. Metabolism and survival of benthic animals short of oxygen. ISand-Jensen K. Pedersen, O., Freshwater Biology – Priorities and Development in Danish Research. – Gad, København.

Jónasson, P. M. 1972. Ecology and production of the profundal benthos in relation to phytoplankton in Lake Esrom. – Oikos, Supplementum 14: 1-148.

Jónasson, P. M. 1993. Lakes as a basic resource for development. – Memoire dell’Instituto Italiano di Idrobiologia 52: 9-26.

Lindegaard, C., Dall, P. C. Jónasson, P. M. 1997. Long-term patterns of the profundal fauna in Lake Esrom. ISand-Jensen K. Pedersen, O., Freshwater Biology – Priorities and Development in Danish Research. – Gad, København.

Wichard, W., Arens, W. Eisenbeis, G. 2002. Biological Atlas of Aquatic Insects. – Apollo Books and Brill, Leiden, The Netherlands.

Litteratur: Søernes fisk

Bovbjerg, H. og Østersø, M. 2002. Adfærd hos brasen i Gødstrup Sø undersøgt ved hjælp af radiotelemetri. – Specialerapport, Århus Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Carl, H. og Møller, P. R. (red.). 2012. Atlas over Danske Ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, København.

Dörner, H., Berg, S., Jacobsen, L., Hülsmann, S. Broberg, M Wagner, A. 2003. The feeding behaviour of large perch (Perca fluviatilis L.) in relation to food availablity: a comparative study. – Hydrobiologia 506: 427-434.

Høy, T. og Dahl, J. 1996. Danmarks Søer. Søerne i Frederiksborg Amt. – Strandbergs Forlag, Vedbæk.

Høy, T., Markmann, T. P. M., Sivebæk, F. og Berg, S. 2004. Danmarks Søer. Søerne i Nordjyllands og Viborg Amter. – Strandbergs Forlag, Skodsborg.

Jeppesen, E. 1998. The ecology of shallow lakes – trophic interactions in the pelagic. – Doktorafhandling. Teknisk rapport fra DMU nr.247.

Litteratur: Søernes fugle og pattedyr

Berthelsen. 2011. Upubliceret.

Ehmsen, E., Pedersen, L. og Sørensen. 2013. Projekt Ørn – årsrapport 2012. – Dansk Ornitologisk Forening, København.

Elmeros, M, Hammershøj, M., Madsen, H. B. Søgaard, B. 2006. Recovery of the otter Lutra lutra in Denmark monitored by field surveys and collection of carcasses. – Hysterix, Italian Journal of Mammology 17: 17-28.

Engström, H. 2001. Long terms effects of cormorant predation on fish communities and fishery in a freshwater lake. – Ecography 24: 127-138.*

Grell, M. T. 1998. Fuglenes Danmark. – Gads Forlag, København.

Hansen, K. 2009. Dårligt design i nye søer giver for få fugle. – Fugle og Natur 3: 3-7.

Hansen, K. S. 2000. Arreskov Sø 1999. – Fyns Amt.

Hargeby, A., Andersson, G. Blindow, I. Johansson, S. 1994. Trophic web structure in a shallow eutrophic lake during a dominance shift from phytoplankton to submerged macrophytes. – Hydrobiologia 279: 83-90.

Hoyer, M. V. Canfield, D. E. 1994. Bird abundance and species rich‌ness in Florida lakes – influence of trophic status, lake morphometry and aquatic macrophytes. – Hydrobiologia 279: 107-119.

Jørgensen, H. E. 1991. Fugle ved Maribosøerne 1975-1990. Hovedrapport og appendix. – Storstrøms Amt.

Jørgensen, H. E. 1996. Vandfugle ved Maribosøerne 1991-95. – Storstrøms Amt.

Mitchell, S. Perrow, M. R. R. T. 1997. Interactions between grazing birds and macrophytes. In:Jeppesen, E., Søndergaard, Ma., Søndergaard, Mo. Christoffersen, K. (eds.), The structuring role of submerged macrophytes in lakes, pp.175-196. – Springer Verlag, Berlin.*

Skriver, P. og Skriver, S. 1981. Vandhuller, moser og søer i Århus Kommune – en naturhistorisk undersøgelse af 1345 vådlokaliteter. – Udgivet med støtte af Fredningsstyrelsen, Miljøministeriet. Eget forlag.

Søndergaard, Ma., Lauritsen, T. L., Jeppesen, E. Bruun, L. 1997. Macrophyte-waterfowl interactions: tracking a variable resource and the impact of herbivory on plant growth. In:Jeppesen, E., Søndergaard, Ma., Søndergaard, Mo. Christoffersen, K. (eds.), The structuring role of submerged macrophytes in lakes, pp.298-307. – Springer Verlag, Berlin.*

Woolhead, J. 1986. Ecology of bird communities in eutrophicated lakes in Northern Zealand, Denmark, with special emphasis on fish-eating birds. – Specialrapport, Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Litteratur: Biologiske samspil i søer

Benndorf, J. 1995. Possibilities and limits for controlling eutrophication by biomanipulation. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie 80: 516-534.

Jensen, H. J. og Müller, J. P. 1997. Fiskebestanden i Esrum Sø, August 1997. – Rapport fra Fiskeøkologisk Laboratorium til Frederiksborg Amt.

Jeppesen, E., Søndergaard, Ma. og Rossen, H. (red.) 1989. Restaurering af søer ved indgreb i fiskebestanden. Del I: Hovedrapport. – Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.

Jeppesen, E., Jensen, H. J, Kristensen, P. m. fl. 1990. Fish manipulation as a lake restoration tool in shallow eutrophic temperate lakes 2; threshold levels, long-term stability and conclusions. – Hydrobiologia 200/201: 219-227

Jeppesen, E., Jensen, J. P., Windolf, J og Søndergaard, Ma. 1995. Hvordan forbedres miljøtilstanden i danske søer – et eksempel på samspil mellem overvågning og anvendt forskning. – SFL-NYTT, Nyhetsblad för Svenska Föreningen för Limnologi 8: 3-12.

Jeppesen, E., Jensen, J. P., Søndergaard, Ma. m. fl. 1997. Top-down control in freshwater lakes with special emphasis on the role of fish, submerged macrophytes and water depth. – Hydrobiologia 342/343: 151-164.

Jeppesen, E., Søndergaard, Ma., Christoffersen, K. Søndergaard, Mo. 1997. The structuring role of macrophytes in lakes. – Springer Verlag, Berlin.*

Post, D. M., Pace, M. L. Hairston Jr., N. G. 2000. Ecosystem size determines food-chain length in lakes. – Nature 405: 1047-1049.

Sand-Jensen K. 2001. Søer – en beskyttet naturtype. – Gads Forlag, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Litteratur: Sørestaurering

Egemose, S., Jensen, H. S. og Reitzel, K. 2012. Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer. – Naturstyrelsen, København.

Jeppesen, E., Jensen, H. J, Kristensen, P. m. fl. 1990. Fish manipulation as a lake restoration tool in shallow eutrophic temperate lakes 2; threshold levels, long-term stability and conclusions. – Hydrobiologia 200/201: 219-227.

Jeppesen, E., Jensen, J. P., Windolf, J og Søndergaard, Ma. 1995. Hvordan forbedres miljøtilstanden i danske søer – et eksempel på samspil mellem overvågning og anvendt forskning. – SFL-NYTT, Nyhetsblad för Svenska Föreningen för Limnologi 8: 3-12.

Liboriussen, L. Søndergaard, Ma., Jeppesen, E. m. fl. 2007. Sørestaurering i Danmark. Faglig rapport fra DMU, no. 636. – Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.

Søndergaard, Ma., Jeppesen, E. og Jensen, J. P. 1998. Sørestaurering i Danmark: metoder, erfaringer og anbefalinger. Miljønyt 28. – Miljøstyrelsen, København.

Søndergaard, Ma., Jeppesen, E. og Jensen, J. P.(red.) 1999. Danske søer og deres restaurering. Temarapport fra DMU nr. 24. – Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg.*

Litteratur: Damme

Brönmark, C. Miner J. G. 1992. Predator-induced phenotypical change in crucian carp. – Science 258: 1348-1350.*

Christensen, J. P. A., Sand-Jensen K. Staehr, P. A. 2013. Metabolism of a desiccating charophyte dominated pond. – Freshwater Biology, under trykning.

Fairchild, G. W., Faulds, A. M. Matta, J. F. 2000. Beetle assemblages in ponds: effects of habitat and site age. – Freshwater Biology 44: 523-534.

Gulve, P. S. 1994. Distribution and extinction patterns within a northern population of the pool frog, Rana lessonae. – Ecology 75: 1357-1367.*

Fog, K., Schmedes, A. og de Rosenørn Lasson, D. 1997. Nordens padder og krybdyr. – Gads Forlag, København.*

Henriksen, K. 2000. Forekomst og indvandring af padder i nyetablerede vandhuller i Århus Kommune. – Flora og Fauna 106: 41-44.

Iversen, L. L., Rinnap, R., Thomsen P. F., Kielgast, J. Sand-Jensen K. 2013. How do low dispersal species establish large range size? The case of the water beetle Graphoderus bilineatus. – Ecography 36: 1-8.*

Iversen, T. M. 1971. The ecology of a mosquito population (Aedes communis) in a temporary pool in a Danish beech wood. – Archiv für Hydrobiologie 69: 309-332.

Martin, N. A. 1972. Temperature fluctuations within English lowland ponds. – Hydrobiologia 40: 455-469.

Nielsen, S. B. 1993 En naturhistorisk undersøgelse af 120 genetablerede vandhuller i Århus Kommune. – Århus Kommune, Naturforvaltningen, Skov- og Naturafdelingen. Århus.

Nielsen, S. B. 1993. Løvfrøer ved Århus 1993. – Århus Kommune, Naturforvaltningen, Skov- og Naturafdelingen, Århus.

Skriver, P. og Skriver, S. 1981. Vandhuller, moser og søer i Århus Kommune – en naturhistorisk undersøgelse af 1345 vådlokaliteter. – Udgivet med støtte af Fredningsstyrelsen, Miljøministeriet. Eget forlag.

Smith, G. R., Rettig, J. E., Mittelbach, G. G., Vaiulus, J. J. Schaack, S. R. 1999. The effects on fish on assemblages of amphibians in ponds: a field experiment. – Freshwater Biology 41: 829-837.

Staehr, P. A., Baastrup-Spohr L., Sand-Jensen K. Stedmon, C. 2012. Lake metabolism scales with lake morphometry and catchment conditions. – Aquatic Sciences 74: 155-169.

Sørensen, A. 2003. Fiskesamfund i danske småsøer – en analyse af regulerende parameter. – Specialrapport, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Wesenberg-Lund C. 1952. De danske søers og dammes plankton. – Munksgaard, København.

Wiberg-Larsen P., Fog, K., Ejbye-Ernst M., Jensen, P. N., Myssen, P. og Franko-Dossar F. 2000. Når sø-miljøet får et rap. – Vand og Jord 3: 90-94.

Williams, P., Whitfield, M., Biggs, J., Bray, S., Fox, G., Nicolet Sear D. 2003. Comparative biodiversity of rivers, streams, ditches and ponds in an agricultural landscape in Southern England. – Biological Conservation 115: 329-341.*

Litteratur: Biodiversitet i ferskvand

Baastrup-Spohr L., Iversen, L. L., Dahl-Nielsen J. Sand-Jensen 2013. Seventy years of changes in the abundance of Danish cha­rophytes. – Freshwater Biology, in press.

Ejrnæs, R. m. fl. 2011. Danmarks biodiversitet 2010. Status, udvikling og trusler. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Fog. K. 2010. Hvordan går det med Danmarks padder og krybdyr. I:Meltofte, H. (red.), Danmarks natur 2010, side 49-54. – Det Grønne Kontaktudvalg, København.

Jensen, C. F. og Jensen, F. 1980. Vandløbsfaunaens udvikling i perioden 1900-1980: IMøller H. S. og Ovesen, G. H. (red), Status over den danske plante- og dyreverden. – Fredningsstyrelsen, København.

Meltofte, H. (red.) 2010. Danmarks natur 2010. – Det Grønne Kontaktudvalg, København.*

Riis, T. Sand-Jensen K. 2001. Historical changes in species composition and rich‌ness accompanying perturbation and eutrophication of Danish lowland streams. – Freshwater Biology 46: 269-280.

Rosenzweig, M. L. 1995. Species diversity in space and time. – Cambridge University Press, Cambridge.*

Sand-Jensen K. 2000. Økologi og biodiversitet. Overordnede mønstre for individer, bestande og økosystemer. – Gads Forlag, København.*

Skriver, J., Jensen, F., Bundgaard, P og Holm, P. 2005. Slørvingen Perlodes microcephala i fremgang i Danmark. – Flora og Fauna 111: 95-103.

Søndergaard, Ma., Jeppesen, E. Jensen, J. P. 2005. Pond or lake: does it make any difference? – Archiv für Hydrobiologie 162: 145-165.

Sørensen, A. 2003. Fiskesamfund i danske småsøer – en analyse af regulerende parameter. – Specialrapport, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Vestergaard, O. 1998. Artsrigdom og udbredelse af vandplanter i danske søer. – Specialrapport, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Vestergaard, O. Sand-Jensen K. 2000. Aquatic macrophyte rich‌ness in Danish lakes in relation to alkalinity, transparency, and lake area. – Canadian Journal of Fishery and Aquatic Sciences 57: 2022-2031.

Wiberg-Larsen P. 2001. Udbredelsen af Danmarks eneste landlevende vårflue, Eoicyla pusilla. Burn. – Flora og Fauna 107: 27-34.

Wiberg-Larsen P. 2004. Danish trichoptera – Species diversity, biological traits and adult dispersal. – Ph. D. Thesis, Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen.

Williams, P., Whitfield, M., Biggs, J., Bray, S., Fox, G., Nicolet Sear D. 2003. Comparative biodiversity of rivers, streams, ditches and ponds in an agricultural landscape in Southern England. – Biological Conservation 115: 329-341.

Wind, P. og Pihl, S. (red.) 2004/opdateret april 2010. Den danske rødliste. – Danmarks Miljøundersøgelser. Aarhus Universitet. http://redlist.dmu.dk

Litteratur: Kampen om vandet

Hansen, K. 2008. Det tabte land. Den store fortælling om magten over det danske landskab. – Gads Forlag, København.*

Hansen, K. 2011. Folk og fortællinger fra det tabte land. Bind I. Jylland. – Bæredygtighed, Taastrup.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig