Figur 22-4. Antallet af store undervandsplantearter i den enkelte klarvandede sø stiger svagt, men systematisk med søens areal, som giver mulighed for tilstedeværelse af flere forskellige og større levesteder.

.

Figur 22-5. Det gennemsnitlige antal arter af undervandsmakrofyter pr. sø stiger med øget alkalinitet i danske søer, som også ledsages af øget pH-værdi. Især langskudsplanter bliver mere talrige, mens grundskudsplanter falder i antal.

.

Figur 22-6. Antallet af rodfæstede langskudsplantearter i søer falder i uklart vand med mange planteplanktonorganismer (målt som klorofylindholdet). Antallet er størst i dybe, klarvandede søer, hvor arter med forskellige lyskrav har plads til at afløse hinanden med stigende vanddybde.

.

Figur 22-7. Antallet af planteplanktonarter og dyreplanktonarter ændrer sig kun meget lidt med størrelsen af damme og søer, hvorimod antallet af vandplanterarter og især fiskearter stiger meget markant med øget areal. De lodrette bjælker viser den statistiske usikkerhed.

.

Figur 22-3. Samlet antal vårfluearter i hhv. vandløb og søer forskellige steder i landet. Artsanstallet er større i Jylland end på Fyn og Sjælland og mindst på øer i Kattegat og Østersøen.

.

I de foregående eksempler er artsrigdommen inden for enkelte artsgrupper omtalt, men man kender ingen steder den samlede artsrigdom, fordi det ville kræve mange flere eksperter, end man har til rådighed i en given situation, og fordi man kan blive ved med at finde nye arter, jo længere tid man leder.

I søer findes det største antal arter i store, dybe og relativt klarvandede søer som Esrum Sø med en rig undervandsvegetation. Her lever i runde tal 100 planktoniske algearter, 100 mikroskopiske bundlevende algearter, 50 undervands- og sumpplantearter, 300 encellede dyrearter, 500-1500 flercellede, hvirvelløse dyrearter, 20 fiskearter og 20 fuglearter. I mindre og forurenede søer som Frederiksborg Slotssø kan man også i runde tal finde 100 arter af planteplankton, men inden for de andre organismegrupper er artsantallet to til fire gange lavere.

I et vandløb kan man træffe mindst 80 vandplanter og sumpplantearter. Blandt de flercellede smådyr drejer det sig om 700 arter og blandt fiskene om 30 arter. Men går man minutiøst de mikroskopiske dyrearter efter, så vokser antallet af arter markant. I et særligt velundersøgt mindre tysk vandløb har man identificeret mere end 900 arter af flercellede, hvirvelløse smådyr, heraf alene 607 insektarter (tabel 22-4).

Biodiversitetens afhængighed af miljøfaktorerne

Hvordan varierer artsantallet så mellem lokaliteterne, og hvordan afhænger denne variation af lokaliteternes størrelse, vandkemi og rigdom på plantenæringssalte? Det spørgsmål findes der kun sporadiske svar på for vandløbenes vedkommende, mens der er bedre viden for søerne.

Man ved dog, at antallet af vårfluearter i vandløb på Bornholm stiger med øget størrelse og længde af vandløbene. Man ved også, at antallet varierer fra region til region i Danmark, fordi det samlede antal arter er lavere på mindre øer end store øer, og Fyn og Sjælland rummer færre arter end Jylland (figur 22-3). Samme type og størrelse vandløb på Bornholm vil derfor rumme færre arter end tilsvarende vandløb i Jylland. Af udenlandske undersøgelser fremgår det bl.a. også, at antallet af bunddyrarter og fiskearter stiger forudsigeligt med vandløbenes størrelse.

I søerne påvirker det samlede areal, vandets kemiske sammensætning og indholdet af plantenæringssalte gensidigt hinanden og som nævnt tidligere artsrigdommen. Næsten som ventet stiger antallet af undervandsplantearter og fiskearter med søernes areal. Et større areal giver nemlig plads til flere individer, større chance for, at nye arter kan indvandre, og mindre risiko for, at arterne uddør pga. tilfældige svingninger i bestandene forårsaget af ændringer i miljø og klima. Et større areal rummer sædvanligvis også flere levesteder, som derfor kan tilfredsstille flere arter med forskellige krav.

Søernes undervandsplanter og fisk

Blandt undervandsplanterne er stigningen i arts­antallet blot i gennemsnit på 26 %, hvis søarealet bliver 10 gange større, og 58 %, hvis søarealet bliver 100 gange større (figur 22-4). Denne ret beskedne stigningstakt kan delvist forklares med, at undervandsplanterne er knyttet til de mest lavvandede dele, og disses areal øges i mindre grad end hele søarealet. En anden forklaring er, at plantearter let spredes fra sø til sø, således at den større risiko, en given plante har for at uddø i en lille sø, hurtigt kompenseres ved nyindvandring fra større søer, hvor risikoen for uddøen er mindre.

Søernes undervandsplanter og fisk

Hovedgruppe

Antal arter

Insekter

627 i alt

Fluer og myg

476

Biller

60

Vårfluer

57

Døgnfluer

16

Rundorme

125

Ledorme og igler

56

Fladorme

50

Krebsdyr

24

Vandmider

22

Smådyr i alt

904

Tabel 22-4. Samlet antal arter af smådyr opgjort ved en minutiøs undersøgelse af et lille vandløb i Tyskland. Efter Sand-Jensen m.fl., 2006.

Det, der især giver planterne gode spredningsmuligheder, er tilstedeværelsen af frø og stumper af skud. Fisk har ikke tilsvarende robuste spredningsenheder og har derfor mindre chance for at blive transporteret fra sø til sø, så en 10-dobling af søarealet giver typisk for deres vedkommende anledning til mellem 50 og 150 % flere arter.

Antallet af undervandsplantearter stiger imidlertid ikke som angivet med øget søareal, hvis vandet er uklart. Det er vandet som regel, hvis det har et stort indhold af plantenæringssalte og dermed et stort indhold af planktonalger. Artsrigdommen er desuden lavere end forventet ud fra arealets størrelse, hvis vandet har et lavt indhold af hydrogenkarbonat. Sagt med andre ord rummer næringsrigt, uklart vand absolut ingen undervandsplanter, uanset størrelsen, og søer uden hydrogenkarbonat og meget lav pH-værdi er også meget artsfattige lige meget, hvor store de er (figur 22-5 og 22-6).

Søernes smådyr

Jo flere fisk, der er pr. volumen i en sø, desto mindre er diversiteten af fritlevende og bundlevende smådyrarter, fordi fiskene fungerer som effektive rovdyr. Når fiskene forsvinder fra damme og småsøer, fordi de dør under vinterens isdække eller sommerens udtørring, så løsnes dyreplankton og bunddyr fra fiskenes tunge greb og bliver mere artsrige. I større søer er fiskene ikke i samme grad udsat for at forsvinde, deres antal stiger tværtimod som nævnt ovenfor med søarea­let. Derfor ser man, at antallet af planktoniske og bundlevende dyrearter kan falde med øget søareal – ikke fordi søarealet som sådan bliver større (figur 22-7), men fordi der bliver flere fisk.

Hvis man dog udelukkende sammenligner relativt næringsfattige søer med beskedne fiskebestande, så vil antallet af planktoniske dyrearter være konstant eller svagt stigende med øget søareal. Også antallet af bunddyrarter stiger med stigende søareal, da der bliver plads til større bestande. Forudsætningen for, at der bliver rigtigt mange bunddyrarter, er imidlertid, at der er en veludviklet undervandsvegetation, for det giver både ekstra plads, fysisk beskyttelse og føde til dyr, der lever af belægninger af mikroskopiske organismer på bladene eller af de levende eller døde planter.

Søernes planteplankton

Da planteplanktonets arter er mikroskopiske og uhyre talrige, så har de både en stor spredningsevne gennem lufthavet og ringe risiko for at uddø i søen. Derfor påvirker søarealet ikke antallet af arter i dem nævneværdigt. Til gengæld kan der ske en vis nedgang i antallet af arter i meget næringsrige søer med uklart vand og i sure søer. Igen er artsantallet størst i klarvandede søer med neutral pH-værdi og med springlag, for her er der mulighed for, at der om sommeren kan leve forskellige planteplanktonarter med tilpasninger til enten det varme overfladevand eller det kolde bundvand.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Den lokale biodiversitet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig