Bent Vismann er lektor, lic.scient. og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han arbejder især med de hvirvelløse dyrs økofysiologi.

Birger Larsen er seniorgeolog og ansat ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Han arbejder fortrinsvis med havbundens geologi omkring Danmark, i Østersøen og i arktiske farvande. Især fokuserer han på at udrede geologien under og efter istiden samt samspillet mellem bundsedimenter og fordelingen af forurening.

Birgit Thorell er laborant og fotograf ved Marinbiologisk Laboratorium og Øresundsakvariet, Københavns Universitet. Hun arbejder hovedsagelig med fotorelaterede opgaver og med elektronmikroskopi. Hun er ansvarlig for en meget stor del af de originale fotografier i dette bind af Naturen i Danmark.

Bo Riemann er lic.scient og dr.scient og ansat som forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser, og fungerer som adjungeret professor ved Roskilde Universitet. Han arbejder med stofomsætning, næringsstofdynamik, økotoksikologi og mikrobielle processer i havet.

Britta Pedersen, der afgik ved døden mens arbejdet med denne bog stod på, var cand.scient. i kemi og ansat som seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for Havmiljø. Hun koordinerede den nationale overvågning af miljøfremmede stoffer og metaller i det marine miljø. Arbejdede især med udvikling af analysemetoder og kvalitetskontrol i forbindelse med miljøundersøgelser.

Carl Chr. Kinze er cand.scient. og ph.d. med speciale i hvaler. Indtil 2003 tilknyttet Zoologisk Museum i København og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Siden 2003 freelance-biolog. Han har specialiseret sig i hvalernes anatomi, taksonomi og zoogeografi i Nordatlanten og sydøstasiatiske havområder.

Henrik Gislason er forskningsprofessor ved Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU), hvor han arbejder med fiskeriets betydning for fiskebestandene og havmiljøet. Han har især beskæftiget sig med fiskeriets påvirkning af havets fødekæder og har udviklet matematiske modeller til at beskrive samspillet mellem rovfiskene og deres bytte.

Henrik Skov er b.sc. i biologi og ansat på DHI, Institut for Vand og Miljø. Hans kerneområde er biologisk oceanografi hos marine toprovdyr. Han har især arbejdet med udvikling af nye statistiske modeller af koblinger mellem havfugle og dynamiske habitater og metoder til beregne udbredelsen af havfugle og havpattedyr.

Jens Borum er lektor, lic.scient og ansat ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han har især arbejdet med havgræssers økofysiologi i tropiske, subtropiske og tempererede farvande. Desuden har han arbejdet med epifytiske mikroalgers vækst og indflydelse på værtsplantens vækst og næringsstofudnyttelse i artiske og hjemlige farvande.

John Fleng Steffensen er lektor, ph.d. og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han arbejder med fisks fysiologi og specielt respiration, tilpasninger til vand med lavt iltindhold, arktiske fisk, stimedannelse og energiforbrug ved svømning.

Jørgen Bendtsen er ph.d. og seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser. Han har arbejdet med numerisk modellering af samspillet mellem fysiske og biologiske processer i havet, bl.a. havets rolle for Jordens klima, og i det globale kulstofkredsløb, havcirkulationen i Nordsø/ Østersøområdet og omkring bestemmelsen af blandingsforholdene i lavvandede fjorde.

Jørgen Strunge er billedkunstner og grafiker. Han arbejder med bogillustration og bogtilrettelæggelse og har udført størstedelen af de grafiske tegninger, kort og skemaer i dette bind af Naturen i Danmark. Tegninger, hvor intet andet er anført, er udarbejdet af Jørgen Strunge.

Karin Gustafsson er ph.d. og forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser. Hun er fysisk oceanograf og har arbejdet med numerisk modellering af blandingsprocesser i havet og i fjorde, bl.a. vedr. beskrivelsen af interne bølger i verdenshavet, blandingsprocesser og interne bølger i fjordsystemer samt dynamikken i blandingslaget i Østersøen.

Lars Hagermann er fil.dr. fra Lunds Universitet og var indtil 2004 docent ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han har bl.a. arbejdet med krebsdyrs økofysiologi, særligt med saltholdighedens, iltindholdets og svovlbrintens betydning for dyrenes salt- og vandbalance.

Marianne Køie er lic.scient og dr.scient og docent ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Hun har arbejdet med parasitter i bunddyr, planktondyr og fisk – især har hun eksperimentelt udforsket parasitternes komplicerede livscykler med flere værter. Har skrevet bogen „Havets dyr og planer“ (sammen med Aase Kristiansen).

Mathias Middelboe er lektor, lic.scient og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han arbejder med marine mikroorganismers økologi, især mikroorganismernes stofomsætning i vandsøjlen, den bakterielle diversitet og deres populationsdynamik samt virus’ betydning som regulatorer af de mikrobielle processer i havet.

Michael Kühl er lic.scient og professor ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han forsker i sedimenters og biofilms mikrobielle økologi og fotobiologi samt udvikling og anvendelse af metoder, som kan beskrive mikroorganismers mikromiljø, adfærd og aktivitet.

Michael Olesen er lektor, ph.d. og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han arbejder med produktion og omsætning i havet; især de forhold, der bestemmer primærproduktionen i de frie vandmasser og udsynkningen af organisk materiale til bunden.

Morten Pejrup er lic.scient og professor ved Geografisk Institut, Københavns Universitet. Hans videnskabelige speciale er hydrografi og sedimenttransport i kystnære farvande. Han har især koncentreret sig om beskrivelse af den sedimentologiske og geomorfologiske udvikling i det danske vadehav og tilsvarende områder i Nordvesteuropa.

Per Juel Hansen er lektor, lic.scient og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han har især beskæftiget sig med plankton i marine miljøer; på det seneste specielt mixotrofi hos encellede organismer, algeopblomstring og giftige planktonalgers biologi samt pH’s og det uorganiske kulstofs betydning for planktonorganismerne.

Reinhardt Møbjerg Kristensen er professor ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet og har tidligere bl.a. været leder af Københavns Universitets Arktiske Station, Grønland. Han arbejder specielt med meiofaunaen og har opdaget en lang række marine dyr – deriblandt en helt ny dyrerække, hvis repræsentanter lever mellem havbundens sandskorn.

Ronnie Nøhr Glud er lektor, lic.scient og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han arbejder med mikrobiel stofomsætning og biogeokemi samt udvikling og anvendelse af avancerede metoder, der kan måle havbundens stofomsætning.

Tom Fenchel er professor ved og leder af Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han har arbejdet med mange forskellige emner inden for biologi og især med mikroorganismers fysiologi og økologi.

Torkel Gissel Nielsen er professor, lic.scient og dr.scient i biologisk oceanografi og ansat ved Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for Havmiljø. Han har arbejdet med mange emner inden for biologisk oceanografi, bl.a. dyreplanktonets betydning for havets fødenet i arktiske, tempererede og tropiske havområder.

Trine Christiansen er ph.d. og forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser. Hun har arbejdet med økologisk modellering i numeriske og empiriske modeller, bl.a. vedr. beskrivelsen af de biogeokemiske forhold i danske fjorde og åbne farvande og bestemmelsen af næringssalttilførslens virkning på havmiljøet.

Vejviser

Værket Naturen i Danmark i fem bind udkom i årene 2006-2013. Teksten ovenfor er kapitlet Bogens medarbejdere.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig